BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA 2 FİNAL SORULARI

0

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA 2 FİNAL SORULARI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA 2 FİNAL SORULARI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA 2 FİNAL SORULARI

1-) Ozgul ısı (ısınma ısısı), Raoult yasası, rezonans, standart oluşum entalpisi, bağ enerjisi, polar
kovalent bağ, elektronegatiflik, formal yuk, kaynama noktası ve buhar basıncı kavramlarını
tanımlayınız.
2-) Aşağıdaki tepkimenin ΔH˚ değerini kullanarak, 25˚C ve 1 atmde C6H14(s)’nın standart oluşum
entalpisini bulunuz. ΔH˚(H2O,s) = -285,8 kJ/mol , ΔH˚(CO2,g) = -393,5 kJ/mol
C6H14(s) + O2(g) ―> CO2(g) + H2O(s) ΔH˚= -8326 kJ
3-) Isı kapasitesi 3,87 kJ/˚C olan bir kalorimetrede 1,227g sakaroz (C12H22O11) yakıldığında sıcaklık
20,00˚C’den 25,23˚C’ye yukselmektedir. Sakarozun yanma entalpisini kJ/mol cinsinden bulunuz.
(Atom kutleleri 6. soruda verilmiştir.)
4-) Şu terim ciftleri arasındaki onemli farklılıkları acıklayınız.
a) İyonik ve kovalent bağ
b) Ortaklanmamış ve bağlayıcı elektron ciftleri
c) Molekul geometrisi ve elektron grubu geometrisi
d) Bağ momenti ve toplam dipol moment
e) Polar molekul ve apolar molekul
5-) Aşağıdaki taneciklerin Lewis yapılarını yazarak geometrik şekillerini belirleyiniz. a) H2S b)
N2O4 c) HCN d) SbCl6 ̄ e) BF4 ̄ (H: IA ; N ve Sb : VA ; Cl ve F : VIIA ; C: IVA ; O ve S VIA ; B
IIIA grubundadır.)
6-) Benzende molekuler olarak cozunen bir bileşik kutlece %42,9 C, %2,4 H, %16,7 N ve %38,1 O
icermektedir. Bu bileşiğin 6,45 gramı 50,0 mL benzene (C6H6 [d=0,879 g/mL]) eklendiğinde,
benzenin donma noktası 5,53˚C’den 1.37˚C’ye duşmektedir. Bileşiğin molekul kutlesini ve
formulunu bulunuz. Benzen icin Kd=5,12 K.kg.mol-1 ; C : 12,011 ; H : 1,008 ; N : 14,007 ; O :
16,00
7-) Vucut sıcaklığı olan 37˚C’de izotonik bir tuz (NaCl) cozeltisinin derişimi %0,92 ve yoğunluğu
ise 1,05 g/mL’dir. Bu cozeltinin osmotik basıncını bulunuz. (Na:23 ; Cl:35,5)
İki soruyu iptal edip en fazla 5 soru cevaplayınız.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA 2 FİNAL SORULARI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.