Araç çubuğuna atla
 • Duygu ve heyecan nedir?

  Duygu: Uyarıcıların organizmada oluşturduğu haz ve acı hissine duygu denir.

  Heyecan: Kısa süreli çok yoğun duygulara heyecan denir.

  NOT:

  •   Heyecanın yararları ve zararları vardır.

  •   Heyecan insanın düşünme kapasitesini azaltabilir, karar vermesini zorlaştırabilir.

  •   Fazla heyecana maruz kalan insanlarda bir takı…[Devamını oku]

 • Psikolojinin Alt Dalları

  Psikolojinin Alt Dalları nelerdir?

  Psikolojinin Alt Dalları
  Sosyal Psikoloji : Bireyin grup içinde değişen davranışları ve grupların ortak davranışlara yönelmelerini araştıran alana sosyal psikoloji denir.

  Gelişim Psikolojisi : Gelişim psikolojisi, yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceler.

  Çocukken büyük…[Devamını oku]

 • Psikanalitik Kuram Nedir?

  Psikanalitik Kuram Nedir?
  Psikanalitik kuram denilince, zihinsel işleyiş ve bunun insanda gelişimi ile ilgili bir varsayımlar topluluğunu anlıyoruz.
  Ego psikolojisi (Hartmann), nesne ilişkileri ve kendilik psikolojisi konusundaki derinleşmelerle psikanalitik kuram bugün değişmelere uğramıştır.
  Freud’un insan sorunların…[Devamını oku]

 • Gelişim Psikolojisi Nedir?

  Gelişim Psikolojisi Nedir?
  Gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak bilinen teori, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur.

  Teoriye göre, öğrenme nicel değil, niteldir. Yani, küçük bir çocukla büyük bir insana…[Devamını oku]

 • Mantığın Alanı
  A. MANTIĞIN KONUSU

  Mantık, doğru düşünmeyi konu edinen normatif (kuralcı) bir disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede gösterdiğinden, akıl yürütmelerde kullanılan ve dil ile ifade edilen yargılar (önermeler) mantığın konusuna girer.

  1 < 2

  2 < 4

  O halde 1 < 4

  Bu şekilde oluşturulan akıl yürütme ve akıl yürütmede geçen…[Devamını oku]

 • cengiz İktisada Giriş forumunda İktisada Giriş grup logosuFayda konusunu başlattı 1 gün 17 saat önce

  Fayda
  Mal veya hizmetlerin herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneği veya derecesidir. Tüketici herhangi bir malı kullandığında bundan bir tatmin elde eder. Tüketicinin elde ettiği bu tatmine “fayda” diyoruz. Örneğin, vücudumuzun temel ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan su faydalıdır.

  Fayda bir başka açıdan, herhangi bir mal ve hiz…[Devamını oku]

 • cengiz İktisada Giriş forumunda İktisada Giriş grup logosuDeğer konusunu başlattı 1 gün 17 saat önce

  Değer

  Mal ve hizmetlere verilen nispi öneme “değer” denir. Birey ve/veya toplum, bir mal veya hizmetin değerini, o mal ve hizmetin sağladığı fayda, o mal veya hizmetin yeryüzünde bol veya kıt olması ve o mal ve hizmetin kalitesine bağlı olarak tayin eder. Eğer, bir malın değeri salt sağladığı fayda ile ölçülebiliyor olsa idi, suyun elmasdan dah…[Devamını oku]

 • Değer Paradoksu

  İnsanların hayatlarını idame etmeleri açısından pek de önemli olmamasına rağmen, oldukça yüksek fiyatlardan alıcı bulan mallar bulunması (elmas), diğer yandan insanlar için hayati önem arz eden bazı malların ancak çok düşük fiyatlarla alıcı bulabilmesinin (su) doğurduğu çelişkiyi ifade etmektedir.

  Adam Smith, değer…[Devamını oku]

 • Mal ve Hizmet
  İnsanın ihtiyaçları mallar ve hizmetlerle karşılanır. İhtiyaçları temin özelliğine sahip herşeye “mal” denir.

  İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak karşılama özelliği olan her şey, ekonomik anlamda mal ve hizmet kavramı kapsamında ele alınır.

  Hizmet insanların ihtiyaçlarını karşılayan ancak fiziki bir varl…[Devamını oku]

 • Serbest Mallar
  Serbest Mallar; insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bol olan, elde edilmeleri için bazı fedakarlıklara katlanılması gerekmeyen, bir çaba harcanmaksızın elde edilmesi mümkün olan veya karşılığında bir bedel ödenmesi gerekmeyen mallardır. Serbest malların maliyeti sıfırdır. Serbest mallar ekonomi biliminin analiz kap…[Devamını oku]

 • Ekonomik Mallar  (Kıt Mallar)
  İnsanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bol olmayan ve elde edilmesi için bir çaba sarfedilmesi ya da fedakarlık yapılması gereken ya da karşılığında bir bedel ödenmesi gereken mallardır. Zamanla serbest mal niteliğindeki bir mal, kıt mala dönüşebilir. Örneğin daha önce bir yol kenarında akan ve herkesi…[Devamını oku]

 • Kamusal Mallar
  Tamamen piyasa sistemi içinde üretilip satılamayan mallardır. Kamusal malların temel özellikleri, kullanımda rekabetin olmaması (ortak tüketim) ve kullanımdan dışlanamamasıdır (mahrum bırakılamama). Kamu mallarında ortak tüketim olması daha çok insanın bu malları tüketmesi diğerlerinin tüketeceği miktarı azaltmayacağı anlamına gel…[Devamını oku]

 • Enflasyon ve Deflasyon
  Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine enflasyon denir. Enflasyon, Latince Inflatio; yani şişkinlik kelimesinden türetilerek oluşturulmuş bir kavramdır. Mal ve hizmetlerin fiyatlarını temsil eden fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve sü…[Devamını oku]

 • Döviz Kuru

  iki milli para birimi arasındaki değişim oranı yada bir yabancı paranın milli para cinsinden fiyatıdır. Bu sebeple kur, ülkeler arasındaki fiyat seviyelerini birbirlerine bağlayarak fiyat ve maliyet karşılaştırmaları yapılmasına imkan sağlar. Döviz kuru olmasa, ülkeler birbirlerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyat ve maliyetleri k…[Devamını oku]

 • Fiyat Teorisi

  Fiyat herhangi bir malın mübadele veya değiş tokuş değeridir. Uygarlık tarihi boyunca insanoğlu malların ve hizmetlerin değerlerinin kökenlerini ve değerlerinin birbirlerinden farklı oluşlarının nedenlerini merak etmişlerdir. Fiyat teorisi de, mal ve hizmet fiyatlarının nasıl oluştuğunun analiz edilmesidir. Fiyat teorisi tüketic…[Devamını oku]

 • Firma Dengesi

  Firmanın amacı kârını maksimize etmektir. Kâr, genel olarak firmanın toplam gelirinin (satış hasılatı) toplam maliyeti aşan kısmı şeklinde ifade edilebilir. Firmanın kârını maksimize ettiği durum aynı zamanda firma dengesinin oluştuğu durumu ifade etmektedir. Firmanın kârını maksimize edebilmesi için gerekli koşul marjinal mali…[Devamını oku]

 • Tüketici Dengesi

  Tüketicinin mal ve hizmetleri kullanarak fayda sağladığını biliyoruz. Tüketicinin amacı ise, belli şartlar altında ulaşabileceği en yüksek faydaya ulaşmaktır. Bu amaca ulaştığında tüketici dengededir. Bu durumda tüketici dengesi; tüketicinin belli şartlarda en yüksek tatmini elde ettiği durumdur. Tüketici Dengesi açısında…[Devamını oku]

 • Piyasa Dengesi

  Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına eşit olması durumudur. Piyasanın dengede olması için satıcıların satmak istedikleri veya satmayı planladıkları, miktarın fiilen sattıkları miktara ve alıcıların satın almak istedikleri veya satın almayı planladıkları miktarın, fiilen satın aldıkları miktara eş…[Devamını oku]

 • Üretim Faktörleri
  Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kaynaklara üretim faktörleri denir.

  Üretim faktörleri şunlardır ;

  Emek : Emek Beşeri sermaye olarakta adlandırılır. İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalardır. Kol gücüdür.

  Doğal Kaynaklar :  Hava, su, toprak, maden gibi doğanın insanlara sağla…[Devamını oku]

 • Daha fazla yükle

Etkinlik Akışları

@

Son zamanlarda etkin değil