Türk Vergi Sistemi 3. Ünite Soruları ve Cevapları

0

Türk Vergi Sistemi 3. Ünite Soruları

Açık öğretim fakültesi Türk Vergi Sistemi 3. Ünite ile ilgili sınavda çıkabilecek  örnek soru cevaplar

Türk Vergi Sistemi 3. Ünite Soruları ve Cevapları

 
1Denizde balık avlayarak gelir elde eden balıkçının geliri hangi gelir türüne girmektedir?
a) Ticarî kazanç
b) Serbest meslek kazancı
c) Ziraî kazanç
d) Arızî kazanç
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Arazide, denizde, göl ve nehirlerde hayvancılıkla ilgili yapılan her türlü faaliyet ziraîdir.
2Aşağıdakilerden hangisi ziraî faaliyet konusu içerisinde yer almaz?
a) Serada çiçek yetiştirmek
b) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmek
c) Arıcılık
d) Damızlık beslemek
e) Mantar toplamak
Cevap B: Ticarî faaliyet sayılır. Ürün değerlendirmek (üründen ürün elde etmek), Örn. Çeltikten pirinç, ipekböceğinden ipek, sütten yoğurt vb. ziraî faaliyettir. Fakat, çiftlik çiftlik dolaşıp ürün toplandığı takdirde ölçek büyür ve yapılan iş ticarî niteliğe bürünür.
3Üründen pay almak hangi gelir türüne girer?
a) Ziraî kazanç
b) Ticarî kazanç
c) Menkul sermaye iradı
d) Gayrimenkul sermaye iradı
e) Arızî kazanç
Cevap D: Üründen pay almak (yarıcılık) üretime katılmaksızın arazî sahibinin hasılattan pay almasıdır. Bir tür kira geliri olduğu için gayrimenkul sermaye iradıdır.
4Aşağıdakilerden hangisi ziraî işletme olarak nitelendirilemez?
a) Çiftlik
b) Mandıra
c) Kasap dükkânı
d) Hara
e) Dalyan
Cevap C: Çiftlik, mandıra, hara ve dalyan gibi yerler ziraî ürünlerin üretildiği veya işlendiği yerlerdir ve ziraî işletme olarak kabul edilmektedir. Kasap dükkânı ticarî işletme olarak kabul görür. Ürünler dükkâna gelinceye kadar faaliyet ziraî; dükkâna girdiği andan itibaren faaliyet ticarîdir.
5Aşağıdakilerden hangisinin ziraî faaliyetten elde ettiği kazanç, ortaklar bakımından ziraî kazançtır?
a) Limited şirket
b) Anonim şirket
c) Adi şirket
d) Kollektif şirket
e) Adi komandit şirket
Cevap C: Adi şirket hangi faaliyette bulunursa ortakları da o kazancı elde ederler. (a) ve (b) şıklarında ortakların kazancı menkul sermaye iradıdır. (d) şıkkı ticarî kazançtır. Adi komandit şirketin ise iki tür ortağı vardır: Komandite ortağın geliri ticarî kazanç, komanditerin geliri menkul sermaye iradıdır.
6I. İşletme büyüklüğü ölçüsü
II. Gayri safi iş hasılatı
III. Yıllık alışlar
IV. Biçerdövere sahip olmak
V. İkiden fazla araca sahip olmak
VI. On yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmak
Yukarıda sayılan kıstaslardan hangileri ziraî kazançta gerçek usule tabî olmanın ölçüsüdür?
a) I ve III
b) II ve VI
c) II, IV ve V
d) I, IV ve VI
e) II, III ve V
Cevap D: Kanunda belirtilen işletme büyüklüklerini aşanlar, bir adet biçerdövere veya aynı mahiyette bir araca sahip olanlar ile 10 yaşına kadar 2’den fazla traktörü olanlar gerçek usulde vergilendirilirler. Ölçülerden birini aşmak gerçek usule geçmek için yeterlidir.
7Gerçek usule tabî olmayan ziraî kazanç nasıl vergilendirilir?
a) Kesinti yoluyla
b) Öz sermaye karşılaştırması yoluyla
c) Götürü gider usulüyle
d) Ziraî işletme hesabına tabî tutulmak suretiyle
e) Vergi dışıdır
Cevap A: Vergi kesintisine=vergi tevkifatına (stopaja) tabî olmak suretiyle vergilendirilir.
8Bir adet biçerdöver ve bir traktörü olan çiftçi A, 2006 yılında 35 dönüm araziden 30.000 lira buğday satış hasılatı elde etmiştir.
Bu çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir adet biçerdöverinin olması
b) Bir adet traktörünün olması
c) Hububat ziraatı yapması
d) Gayri safi iş hasılatının kanunda belirtilen hadleri aşması
e) Ziraî kazançta sadece gerçek usul vardır
Cevap A: Bir adet biçerdöveri olanlar gerçek usulde vergilendirilir.
9Kanunda işletme büyüklüğü gösterilmeyen ziraî faaliyetlerde, işletme büyüklüğü ölçüsü aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
a) Defterdarlık
b) Bakanlar Kurulu
c) Vergi dairesi
d) Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıkları
e) Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu
Cevap D: İşletme büyüklüğü gösterilmeyen hâllerde, işletme büyüklüğü ölçüsü Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Kanunda gösterilen işletme büyüklüğü ölçüleri ise, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonunun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca 5 katına kadar artırılabilir.
10Ziraî üretime bağlı olarak kurulan işletmelerden elde edilen gelirler, aşağıdaki hangi gelir unsuruna girmektedir?
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ziraî kazanç
c) Ticarî kazanç
d) Diğer kazanç ve irad
e) Menkul sermaye iradı
Cevap B: Üretim ölçeği sınaî niteliğe bürünmediği sürece faaliyet ziraîdir. Çiftçinin ziraî işletmesinde ürünleri işlemek suretiyle zeytinden zeytinyağı, sütten peynir vb. şekillerde üründen ürün elde etmesi (ürün değerlendirme) ziraî faaliyet olarak kabul edilir.
11Ziraî kazançta bilânço usulünü seçenler, ne kadar süreyle bu usulden vazgeçemezler?
a) O yıl içinde vazgeçebilir
b) Ancak ertesi yıl vazgeçebilir
c) 2 yıl geçmedikçe
d) 3 yıl geçmedikçe
e) İsteğe bağlı değildir
Cevap C: Ziraî kazançta bilânço usulünü veya ziraî işletme hesabı esasından birini uygulamak mükellefin tercihine bırakılmıştır. Ancak, bilânço esasını seçenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden geri dönemezler.
12Ziraî kazancın ziraî işletme hesabı esasına göre tespitinde, hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
a) Öz sermaye
b) Hasılat
c) Dönem başı ürün mevcudu
d) Dönem sonu ürün mevcudu
e) Giderler
Cevap A: Öz sermaye sadece bilânço esasına tabî olanların kullanacağı bir hesaptır.
13Dönem başı öz sermayesi 110.000 lira, dönem sonu öz sermayesi 195.000 lira olan çiftçi yıl içinde ziraî işletmesine 75.000 lira değerinde bir makine ilâve etmiş ve 40.000 lira çekmiştir. Ziraî kazanç kaç milyar liradır?
a) 50.000 b) 65.000
c) 70.000 d) 85.000
e) 90.000
Cevap A: İlk olarak öz sermaye karşılaştırması yapılır (Dönem sonu öz sermayesi – Dönem başı öz sermayesi). Daha sonra Çekilen Eklenir (ÇE), Eklenen Çekilir (EÇ).
(195 – 110) + 40 – 75 = 50.000 lira.
14Aşağıdakilerden hangisi hasılattan gider olarak indirilemez?
a) Tohum harcamaları
b) Çalışanların sigorta primleri
c) İşletme için alınan paraların faizleri
d) Ziraî araçların amortismanları
e) Çiftçinin işletmeden çektiği paralar
Cevap E: Çekilen değerler hasılata eklenir, gider yazılamaz.
15Ziraî kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
a) İşçilerin tedavi ve ilâç giderleri
b) Kiralanan ziraî aletler için yapılan ödemeler
c) Envantere kayıtlı olup, aynı zamanda şahsî ve ailevî ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortismanlarının ve giderlerinin tamamı
d) Kullanılmayan tohumların elden çıkarılması karşılığı elde edilenler
e) İşletme ile ilgili belediye harçları
Cevap D: Gider değildir, hasılat olarak kaydedilir.
16Aşağıdakilerden hangisi ziraî hasılat değildir?
a) İstihsal olunan ziraî ürünün satış değeri
b) Önceki yıllardan devredilen ziraî ürünlerin satış bedelleri
c) Ziraî araçların çiftçilerin ziraî üretim dışında çalıştırılması sonucu elde edilen bedel
d) Amortismana tabî iktisadî değerlerin satılması ile sağlanan hasılat
e) Yarıcılıktan alınan payın bedeli
Cevap E: Gayrimenkul sermaye iradıdır.
17Aşağıdaki amortismana tabî iktisadî değerlerden hangisinin satılması hâlinde hesaplanan zararlar gider olarak indirilemez?
a) Envantere kayıtlı traktör
b) Envantere kayıtlı biçerdöver
c) Envantere kayıtlı araçlar
d) Envantere kayıtlı ziraî makineler
e) Envantere kayıtlı gayrimenkuller
Cevap E: Gayrimenkullerin satılması durumunda ortaya çıkabilecek zararlar gider kaydedilmez.
18Çiftçi A 300 lira tutarındaki bakliyatı toptancıya satmıştır. Kesilen vergi tutarı kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilmeksizin yapılan satış)
a) 3 b) 6
c) 12 d) 30
e) 95
Cevap C: Toptancı çiftçiye ödeme yapmadan önce ödeyeceği tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapacaktır. Ziraî faaliyette stopaj oranı %4, hayvancılıkta %2’dir. Yapılacak stopaj 300 lira x %4 = 12 liradır. Eğer işlem borsaya tescil ettirilmişse oranların yarısı uygulanır. (kaynakta kesinti/ vergi tevkifatı/ stopaj aynı anlama gelen kavramlardır)
19Çiftçi B 900 lira tutarındaki küçükbaş hayvanı et ticareti yapan tüccara satmıştır. Kesintisi sonrası çiftçinin eline geçen para kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilerek yapılan satış)
a) 9 b) 180
c) 864 d) 882
e) 891
Cevap E: Hayvancılıkta stopaj oranı %2’dir. İşlem borsaya tescil ettirildiği için yarısı (%1) uygulanır. 900 lira x % 1 = 9 lira tevkifat (stopaj) yapılacaktır. Tevkifat sonrası çiftçinin eline geçen para 891 liradır.
20Ziraî işletmeye kayıtlı biçerdöverin kiraya verilmesinden kazanç hangi gelir unsuruna girer?
a) Diğer kazanç ve irad
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Ziraî kazanç
d) Ticarî kazanç
e) Ücret
Cevap C: Kira geliri gayrimenkul sermaye iradıdır. Ancak, envantere kayıtlı bir iktisadî değer kiraya verilirse buradan sağlanan gelir o envanterin geliri sayılacağından, söz konusu kira bedeli ziraî kazanç olacaktır.
21Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren unsurlardan biri değildir?
a) İşyeri açmak
b) Tabela levha asmak
c) Meslekî faaliyete ilişkin ilânlar yapmak
d) Sermaye yatırmak
e) Meslekî kuruluşlara kaydolmak
Cevap D: Serbest meslek kazançlarında sermaye ikinci plândadır. Bu bakımdan sermaye yatırmak serbest meslek faaliyetinin varolduğunu gösteren unsurlardan biri değildir. Ticarî faaliyetin varlığını gösteren bir belirtidir.
22I. Müteahhit
II. Borsa acenteleri
III. İş takipçileri
IV. Müşavirler
V. Hastanede çalışan doktor
VI. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirket ortağı
VII. Serbest meslek faaliyetinde bulunan anonim şirket ortağı
Yukarıda sayılanların hangisi serbest meslek erbabıdır?
a) I, II, III, IV
b) II, III, IV, V
c) II, III, IV, VI
d) I, IV, V, VII
e) III, V, VI, VII
Cevap C: Müteahhit ticarî kazanç, hastanede çalışan doktor ücret, anonim şirket ortağı ise menkul sermaye iradı elde eder.
23 I. Vergi cezaları
II. Para cezaları
III. Sözleşmeye dayalı, işle ilgili tazminatlar
IV. Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar
V. Meslekî seyahat giderleri
Yukarıdakilerden hangileri serbest meslek kazançları bakımından kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir?
a) I, II ve IV
b) I, II ve V
c) I, II, III ve IV
d) I, II, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
Cevap A: Her türlü cezalar ve kazanç sahibinin suçundan doğan şahsî tazminatlar gider yazılamaz.
24Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı sayılır?
a) Berberler
b) Diş protezcileri
c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan limited şirket ortağı
d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketin komanditer ortağı
e) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi şirket ortağı
Cevap E: (a) ve (b) şıkları ticarî kazanç, (c) ve (d) şıkları menkul sermaye iradıdır.
25Herhangi bir bilimsel eseri yazan kişinin mirasçısı bu eserin basım hakkını başkasına kiralarsa elde ettiği gelire ne ad verilir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Ticarî kazanç
d) Diğer kazanç ve irad
e) Ücret
Cevap A: Mirasçılar eserin telif hakkını ister satsınlar, ister kirâlasınlar kazançları serbest meslektir.
26Eser sahibi eserinin telif haklarını devrettiği (sattığı) takdirde elde ettiği gelir türü ne olacaktır?
a) Arızî kazanç
b) Ücret
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Değer artışı kazancı
Cevap C: Eser sahibinin telif eserler üzerinden elde ettiği her türlü kazanç (satış veya kiralama) serbest meslek kazancıdır.
27Telif haklarının eser sahibi ve mirasçılar dışındaki üçüncü kişiler tarafından satılması karşılığında elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Menkul sermaye iradı
c) Gayrimenkul sermaye iradı
d) Değer artışı kazancı
e) Ticarî kazanç
Cevap D: Değer artışı kazancıdır (diğer kazanç ve irad olarak da adlandırılabilir). DİKKAT: Üçüncü kişiler eğer kiralarsa kazançları gayrimenkul sermaye iradıdır.
28Kendi muayenehanesinde diş doktorluğu faaliyetini sürdüren A’nın tutması gereken defter aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşletme hesabı defteri
b) Serbest meslek kazanç defteri
c) Envanter defteri
d) Yevmiye defteri
e) Kasa defteri
Cevap B: Serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutar. Bu defter işletme hesabı defterine benzer. Doktorların protokol defterleri onların SMK defteri yerine geçer. DİKKAT: Diş protezciliği ticarî kazançtır.
29Bir üniversite hocasının ders kitabının karşılığında yayınevinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticarî kazanç
b) Ücret
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Eser sahibinin eserinin telif hakları üzerinden sağladığı her türlü gelir SMK’dır.
30Serbest meslek kazancında götürü usul hangi tarihten itibaren kaldırılmıştır?
a) 1. 1. 1997
b) 1. 1. 1998
c) 1. 1. 1999
d) 1. 1. 2000
e) 1. 1. 2001
Cevap C: SMK’nın tespitinde sadece gerçek usul uygulanır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.