Araç çubuğuna atla
 • Dolaşım Belgesi (Movement Certificate)
  Ortak Pazar ülkelerine yapılacak ihracatta ve bu ülkelerden yapılan ithalatta, tercihli rejimden yararlanma imkanı sağlayan bu belge tanzim edilir. Bu belge fiili ihracat sırasında düzenlenir, Ticaret Odasınca tasdik ve Gümrük İdaresince vize edilir.

 • İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID)
  Tekstil gibi bazı mallarımıza ithalatçı ülkelerin miktar kısıtlaması yani kota koymaları halinde kota evrakının İhracatçı Birliklerinden alınarak ithalatçıya gönderilmesi gerekir. Kotaların ihracatçılara dağıtılması geçmişte gerçekleştirdikleri ihracat miktarına (Past Performa…[Devamını oku]

 • Navlun Faturası
  CF veya CIF satışta, navlun satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya Navlun Faturası denmektedir.

  Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konişmento ve diğer sevk belgesi üzerinde “Navlunu ö…[Devamını oku]

 • Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme
  İhraç konusu malın ihraç ülkesinden nakliye vasıtasına yüklenerek sevk edilmesinden sonra sevk edildiğini gösteren belgeleri, ihracat bedeli ödendikten sonra bankadan teslim alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir.
  Başka bir ifade ile bankanın ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya te…[Devamını oku]

 • Mal Mukabili Ödeme
  İhraç edilen malın bedelinin, malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme biçimidir. Mal mukabili ödeme türünde belgeler ihracat konusu mallar ile birlikte ithalatçıya gönderilmekte ve bu belgeleri alan ithalatçı bu belgeleri yetkili birimlere ibraz ederek malları teslim alabilmektedir

   

 • Akreditif Belgeler

  Akreditif belgeleri aşağıdaki gibidir;

   Fatura (Invoice): Alıcı adına düzenlenmiş mala ait miktar ,cins,özellik,fiyat ve şartları gösteren belgedir.Teklif belirten faturaya “proforma “ ,kesin olanına ise “orijinal fatura” denir. Ayrıca,taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar için teslim anındaki kesin durumu…[Devamını oku]

 • İhracatta Teslim Şekilleri
  1) TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)

  “Ex works” satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmes…[Devamını oku]

 • bircan Dış Ticaret forumunda Dış Ticaret grup logosuEUROBOND konusunu başlattı 2 gün 1 saat önce

  EUROBOND
  Eurobond Tanımı:
  Devlet veya şirketlerin  yurt dışında, kaynak temin etmek amacıyla uluslararası piyasalarsa yabancı para birimleri ile ihraç ettiği genellikle uzun vadeli yatırım araçlarıdır.

  Eurobond, Avro ve Dolar gibi işlem hacmi yüksek döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma senetleridir.

  Eurobond Özellikleri:
  – Dolar ba…[Devamını oku]

 • Maliyet Muhasebesi Formulleri
  BRÜT SATIŞ KARI = SATIŞLAR – SATILAN MAMÜL MALİYETİ

  FAALİYET KARI/ZARARI = BRÜT SATIŞ KARI-FAALİYET GİDERLERİ

  FAALİYET GİDERLERİ = GENEL YÖNETİM GİDERİ,PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD,AR-GE

  FİNANSMAN GİDERLERİ HİÇBİR ZAMAN DİKKATE ALINMAZ

  ASAL MALİYET = DİMM + DİG
  DÖNÜŞÜM(DÖNÜŞTÜRME) MALİYETİ…[Devamını oku]

 • Matematiksel Dağıtım Yöntemi
  Her yardımcı ve hizmet gider yerinin diğerlerine dağıttığı gider toplamının, kendi ilk gideri ile diğerlerinden aldığı payların toplamına eşit olduğunu varsayan ve her gider yeri için ayrı bir denklem oluşturmasını öngören gider dağıtım yöntemi.

  Matematiksel Dağıtım Yöntemi ile ilgili Örnek
  Bir işletmeye ait bazı…[Devamını oku]

 • MALİYETLERİN (GİDERLERİN) SINIFLANDIRILMASI

  A- FONKSİYONLARINA GÖRE GİDERLER (7/A SEÇENEĞİ)

  Tedarik Giderleri
  Üretim Giderleri ( DİMMG, DİG, GÜG)
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
  Genel Yönetim Giderleri
  Finansman Giderleri
  B- ÇEŞİTLERİNE GÖRE GİDERLER (7/B SEÇENEĞİ)

  İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  İşçi…[Devamını oku]

 • Yapısal Giderler
  Yapısal Giderler : İşletmenin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan ve yöneticilerin kısa dönemde alacakları kararlardan etkilenmeyen, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılması zorunlu olan giderlere yapısal gider denir.

  Örnek : Kira gideri, Amortisman gideri, Yönetici giderleri

 • Maliyet Muhasebesinin Amaçları Nelerdir?
  Maliyet Muhasebesinin Amaçları
  Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerini belirlemek
  Stokların değerlemesini yapmak
  Planlama (bütçe) yapısına yardımcı olmak
  Giderler, kalite ve maliyet kontrolleri yapmak
  İşletme karar verenlerine yardımcı olmak

 • Maliyet Nedir ?
  Maliyet : Bir mamul yada hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır.

   

 • Gider Nedir? Bilanço ve Gelir Tablosuna Göre Gider
  Gider : Hasılat elde etmek amacıyla işletme varlıkların tüketilmesidir.

  Bilanço Yaklaşımına Göre Gider : Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana…[Devamını oku]

 • Zarar Nedir? Bilanço ve Gelir Tablosuna Göre Zarar
  Zarar : Amaçsız tüketilen varlıkların maliyetidir. Örneğin, yangın, hırsızlık gibi nedenlerle varlığın yok olması.

  Bilanço Yaklaşımına Göre Zarar : Belirli bir dönemde bir işletmenin öz sermayesinde, giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç, olağan dışı faaliyetler veya arızi yapılan i…[Devamını oku]

 • Tükenmiş maliyetler nedir ? 
  Tükenmiş maliyetler:  İşletmenin varlığı olma niteliğini kaybeden, gelecekte gelir yaratma olasılığı bulunmayan ve bu nedenle cari dönem gelirinden çıkartılan ya da dağıtılmamış kârlara yüklenen tutarlardır. Satılan hizmetlerin maliyeti ve sunulan hizmetin müşterileri tatmin etmeme maliyeti tükenmiş maliyetlere…[Devamını oku]

 • Tükenmemiş maliyetler nedir ? 
  Tükenmemiş maliyetler:  İşletmenin gelecekte gelir yaratmasında yararlı olacağı beklenen varlıkları temsil eder. Bu maliyetlerin çoğu, gelecekte gelir elde etmek amacıyla tüketileceklerdir.

 • Hasılat Nedir ?
  Hasılat : Bir varlık ya da hizmet satışı karşılığında elde edilen nakit veya nakit benzeri değerlerin brüt tutarını ifade eder.

 • Daha fazla yükle

caner

caner kullanıcısının profil fotoğrafı

@caner

etkin 6 gün 6 saat önce