Yanma ve Yangın Bilgisi 1. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 1. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 1. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 1. Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın nedeni değildir?
a) Sigara b) Sabotaj c) Radyasyon d) Teknik arıza e)
Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi yanma için gerekli
unsurlardan değildir?
a) Yanıcı madde b) Hava c) Azot d) Sıcaklık e) Uygun
hava yakıt oranı
3. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlardan değildir?
a) Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Fuel-Oil e) Linyit
4. Aşağıdaki yakıtların hangisinde patlama riski vardır?
a) Kömür b) Benzin c) Doğal gaz d) Odun e) Fuel-Oil
I. Eksik yanma
II. Kısmi eksik yanma
III. Tam yanma
5. Yukardakilerin hangisi ya da hangilerinde hava fazlalık
katsayısı 1 (HFK>1) den büyüktür.
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi yanma türlerindendir?
a) Teorik tam yanma b) Tam yanma c) Eksik yanma d)
Kısmi eksik yanma e) Hepsi
I. Yalnız korla
II. Yalnız alevli
III. Alev ve korla
7. Katı yakıtlar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
yanma şeklinde yanar?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II ve III e) I, II ve III
I. İletimle
II. Taşınımla
III. Işınımla
8. Bir Yanma olayında ısı yukardakilerden hangisi ya da
hangileri vasıtasıyla taşınır.
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II ve III e) I, II ve III
9. Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma
noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi
b) Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi
c) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi
d) Birbirini ayıran özelliği yoktur
e) Hiç bir durumda sönmemesi
10. Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi
örnektir?
a) Yavaş yanma b) Kendi Kendine Yanma c) Hızlı Yanma
d) Parlama e) Patlama
Cevap Anahtarı1.c, 2.c, 3.e, 4.c, 5.e, 6.e, 7.e, 8.e, 9.c,
10.a

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.