4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÇALIŞMASI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÇALIŞMASI

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

( ) Bitkiler cansız varlıklardır.

( ) Bitiki tohumları uyku halindeki canlılara örnektir.

( ) Hava, su ve toprak cansız varlıklardır.

( ) Bazı canlıları ancak mikroskopla görebiliriz.

( ) Hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretemez, bitkiler ise üretir.

( ) Bitkiler yer değiştirerek hareket eder.

( ) Beslenme ve büyüme bitki ve hayvanların ortak özelliğidir.

( ) Canlıların belli bir olgunluğa eriştiğinde kendilerine benzeyen yeni canlılar meydana getirmesine üreme denir.

( ) Küstüm otunun dokunulduğunda yapraklarını aşağı indirmesi aldığı uyarıya verdiği tepkidir.

( ) Mikroskobik canlıların üreme yetenekleri yoktur.

( ) Mikroskobik canlıların bazıları hastalık yapıcı zararlılardır.

( ) Mikroskobik canlılar, mikroskopla görülebilir.

( ) Mikroskobik canlıların zararlı olanı yoktur.

( ) Bekletilen yemeklerin bozulmasının nedeni mikroskobik canlılardır.

( ) Mikroskobik canlılar yiyeceklerin bozulmasına neden olur.

( ) Mikroskobik canlılar mikroskopla görülebilen canlılardır.

( ) Mikroskobik canlılar kendi besinlerini kendileri üretir.

( ) Yumurta ve bitki tohumları mikroskobik canlılardır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız.

  • Karıncanın yaşam alanı …………………tır.
  • Tüm canlıların bir…………………alanına ihtiyacı vardır.
  • …………………pek çoğu yuvalarını yaşam alanları içindeki ağaçların üzerinde yapar.
  • Her canlı kendisine…………………ortamda yaşar.
  • ……………bazıları tatlı sularda, bazıları tuzlu sularda yaşamını sürdürür.
  • Koyunlar…………………, kurtlar…………………beslenir.
  • Kuşlar uçarak, …………………yüzerek hareket eder.
  • Canlılar havadan oksijen alıp, karbon dioksit vererek………………… yapar.
  • Canlı varlıklar…………… eder, ……………varlıklar hareket edemez.
  • Yılan ……………, kedi …………… , buğday ……………çoğalır.
ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansızdır?

A) Elma B) Kertenkele C) Bisiklet D) Mantar

2. Aşağıdakilerden hangileri cansızdır?

I. su II.kelebek III.toprak IV.fasulye tohumu V.hava VI.soba

A) III, IV, V, VI B) I, III, V, VI C) III, V, VI D) V, VI

3. Hangisi yakın çevremizde yaşayan canlılardan biri değildir?

A) Kedi B) Serçe C) Kartal D) Güvercin

4. Ağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevremizdeki varlıkların bir kısmı canlı bir kısmı cansızdır. B) Ağlayan oyuncak bebek canlıdır.

C) Bazı canlılar çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. D) Bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır.

5. * Büyüme ve gelişme *Hareket etme *Solunum yapma *Çoğalma

Yukarıdaki özellikler aşağıda varlıklardan hangisinindir?


A) Cansız varlıklar B) Sadece bitkiler C) Tüm varlıklar D) Canlı varlıklar

6. Aşağıdakilerden hangisi cansız, varlıklar için söylenemez?

A) Çoğalmazlar. B) Solunum yapmazlar. C) Dış etki olmadıkça yer değiştiremezler. D) Büyür ve gelişirler.

7. I. Boşaltım yaparlar. II.Uyarıcılara tepki gösterirler. III.Belirli bir süre yaşadıktan sonra ölürler.

IV.Beslenme zorundadırlar. Canlılarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


A) I, II, III ve IV B) III ve IV C) II, III ve IV D) I, III ve IV

8. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi cansızlara aittir?

A) Solunum B) Yer değiştirme C) Hareketsizlik D) Büyüme gelişme

9. Canlıların ortak özelliklerinden birisi de çevreden aldıkları uyartılara tepki vermeleridir. Aşağıdakilerden hangisi tepki verme değildir?

A) Dokunulduğunda küstüm otunun yapraklarını aşağı indirmesi B) Tilkiyi gören tavşanın kaçması

C) Üniversite sınavını kazandığını öğrenen birisinin sevinmesi D) Kuzunun solunum için havadan oksijen alması

10. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ve bitkilerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Üreme B) Solunum yapma C) Besin yapma D) Büyüme

11. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ve bitkilerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Boşaltım yapma B) Hareket etme C) Beslenme D) Yer değiştirme

12. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarla bitkilerin ortak özelliklerinden biridir?

A) Kendi besinini üretebilme B) Yer değiştirerek hareket etme

C) Yavrulayarak üreme D) Çevreden gelen uyartılara tepki verme

13. I. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir, hayvanlar ise hazır besin alırlar. II.Hem hayvanlar hem de bitkiler boşaltım yapar. III.Solunum için hayvanlar oksijen, bitkiler karbon dioksit alır.

Bitki ve hayvanların özellikleri ile ilgili yukarıda yapılan karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?


A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi üreten bir canlıdır?

A) Balık B) İnsan C) Pırasa D) Timsah

15. Mikroskop yarımı ile görülebilen canlılara ne ad verilir?

A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Küçük canlılar

16. Aşağıdakilerden hangilerinin nedeni mikroskobik canlılardır?

I. Sütün ekşimesi II.Hamurun kabarması III.Etin bozunması IV.Ekmeğin küflenmesi


A) I, III ve IV B) I, II, III ve IV C) II, III ve IV D) I ve III

17. Uygun koşullarda en hızlı çoğalan canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahıllar B) Fareler C) Balıklar D) Mikroskobik

18. Mikroskobik canlılar nerede bulunmaz?

A) Kutuplarda B) Ekvatorda C) Çöllerde D) Uzayda

19. Mikroskobik canlılarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peynirde küflenmeye neden olur. B) Yere düşen yaprakları çürütür.

C) Elbiselerin rengini soldurur. D) Yararlı olanları da vardır.

20. Aşağıdaki canlılardan hangisi mikroskop olmadan görülemez?

A) Köstebek B) Karınca C) Maya mantarı D) Sivri sinek

21. Hangisinin yapımında mikroskobik canlıların etkisi yoktur?

A) Üzüm suyundan sirke B) Sütten yoğurt C) Buğdaydan bulgur D) Sütten peynir

22. Mikroskobik canlıların: I. hepsi yararlıdır. II.hepsi zararlıdır. III.bazıları yararlı, bazıları zararlıdır.

Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız III D) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisine zararlı mikroskobik canlılar neden olmaz?

A) Salçanın küflenmesi B) Hamurun kabarması C) Pamukçuk hastalığı D) Etin bozunması

24. I. Çıplak gözle görülemeyen varlıkları görmemizi sağlar. II.İcat edildikten sonra gözle görülemeyen küçük canlılar incelenebilmiştir. Mikroskopla ilgili olarak yukarıda verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ikisi de yanlıştır B) I doğru, II yanlış C) I yanlış, II doğru D) Ikisi de doğrudur

25. Aşağıdaki varlıklardan hangisi uygun çevre koşulları oluştuğunda canlılık özelliği gösterir?

A) Tahta parçası B) Ispanak yaprağı C) Buğday tanesi D) Haşlanmış fasulye tohumu

26. Aşağıdakilerden hangisi çevre şartları uygun olsa bile canlılık faaliyetlerine başlamaz?

A) Meşe palamudu B) Soğan tohumu C) Kavrulmamış kabak çekirdeği D) Rafadan yumurta

27. Çevre şartları uygun olmadığında bazı canlılar yaşamsal faaliyetlerini azaltarak cansız varlık özellikleri gösterir. Bu durumda olan canlılar nasıl canlılardır?

A) Yarı ölü canlılar B) Uyku halindeki canlılar C) Akciğer solunumu yapan canlılar D) Çok hücreli canlılar

28. Hangi seçenekte verilenler bir kapta bulundurulursa çimlenme gerçekleşir?

A) Kuru pamuk ve fasulye tohumları B) Islak pamuk ve pişirilmiş mercimek

C) Islak pamuk ve fasulye tohumları D) Mercimek ve fasulye tohumları

29. Uyku halindeki canlılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Yumurta uyku halindeki canlılardandır.

B) Uyku halindeki canlılar, uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterir.

C) Kavun, karpuz, arpa, mercimek tohumları uyku halindeki canlılardandır.

D) Çekirdek kavrulmuş olsa da çimlenme özelliği gösterir.

30. Aşağıdaki canlıların hangisinin yaşam alanı topraktır?

A) Solucan B) Karga C) Balık D) Su aygırı

31. Aşağıda verilenlerden hangisi yuvalarını yaşam alanları içindeki ağaçların üzerine yaparlar?

A) Yarasa B) Deve kuşu C) Kaz D) Karga

32. Yaşam alanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Her canlının bir yaşam alanı vardır. II.Karıncaların yaşam alanı topraktır.

III.Canlının yaşadığı yer onun yaşam ortamıdır. IV.Tüm yaşam alanları birbirinin aynısıdır.


A) I, II, III ve IV B) I, II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV

33. Aşağıda canlılar ile yaşam alnı eşleştirmelerinden hangisi uygun değildir?

A) Köstebek – ağaç B) Kurbağa yavruları – su birikintisi, gölet C) Yarasa – mağara D) Ağaç – toprak

34. Hangisinin üreme alanı bataklıklardır? A) Kelebek B) Serçe C) Sivrisinek D) Karasinek
 
Üst