Borçlar Hukuku Konu Tarama Testi

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Borçlar Hukuku Konu Tarama Testi

BORÇLAR HUKUKU
1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir
sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3
A) Ehliyetsizlik
B) Şekle aykırılık
C) Kamu düzenine aykırılık
D) Gabin
E) Muvazaa
2-Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli
olan irade beyanları aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve sırasıyla verilmiştir?
A) Kabul - çağrı
B) Vaat -kabul
C) İcap -kabul
D) Kabul - imza
E) İcaba davet -icap
3-Borçlar Kanunu'na göre, sözleşmede aksi
belirtilmediği sürece, belli bir şeyin teslimi borcu (parça
borcu) nerede ifa edilir?
A) Sözleşmenin yapıldığı sırada o şeyin bulunduğu yerde
B) Mahkemenin belirlediği yerde
C) Sözleşmenin yapıldığı yerde
D) Borçlunun ikametgâhında
E) Alacaklının ikametgâhında
4-Alacağın temlikinin geçerlilik şartı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alacaklının fiil ehliyetine sahip olması ve mahkemenin
temlike izin vermesi
B) Alacağın ve borcunmuaccel olması
C) Alacaklının fiil ehliyetine sahip olması ve borcun muaccel
olması
D) Yazılı temlik sözleşmesinin varlığı ve temlikin
yasaklanmamış olması
E) Alacağın temlik edilmesi için borçludan izin ya da icazet
alınması
5-Aslında borç para vermek istemediği arkadaşına,
arkadaşını kıramadığı için borç veren bir kişinin iradesi
ile beyanı arasındaki uyumsuzluğa ne ad verilir?
A) Hile
B) Zihni kayıt
C) Hata
D) Muvazaa
E) Tehdit
6-Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek
iradelerine uymayan bir işlem yapmaları ve görünürdeki
bu işlemin kendilerini bağlamayacağı konusunda
anlaşmalarına ne ad verilir? (2005/1)
A) Gizli kayıt
B) Hile
C) Gabin
D) İkrah
E) Muvazaa
7-Borçlar hukukunda bir hakkın devri, değiştirilmesi ya
da sona erdirilmesi sonucunu doğuran işlemlere ne ad
verilir?
A) Yenilik doğuran işlem
B) Ölüme bağlı işlem
C) Tasarruf işlemi
D) Karşılıklı işlem
E) Taahhüt işlemi
8-Yapmak istemediği halde korkutma (tehdit)
dolayısıyla hukuki işlem yapan bir kişi, hangi süre
içinde sözleşmeyi iptal etmezse sözleşmeye icazet
vermiş sayılır?
A) Tehdidin etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl
B) Tehdidin etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 2 yıl
C) Tehdit olayının meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl
D) Tehdit olayının meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl
E) Tehdit olayının meydana geldiği tarihten itibaren 3 yıl
9-Borçlar hukukunda borç ilişkisinin konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözleşme
B) Alacaklı
C) Sorumluluk
D) Borçlu
E) Edim
10-İfası mümkün olan bir muaccel borcun borçlu
tarafından zamanında yerine getirilmemesine ne ad
verilir?
A) Ödemezlik def'i
B) Borçlunun temerrüdü
C) Ödemezlik karinesi
D) Borcunmuacceliyeti
E) Borcun düşmesi
11-Vedia sözleşmesi, aşağıdaki isimli
sözleşmelerden hangisinin kapsamında yer
alır? (2005/3)
A) İşgörme sözleşmesi
B) Teminat sözleşmesi
C) Kullandırma sözleşmesi
D) Ortaklık sözleşmesi
E) Saklama sözleşmesi
12-Mevcut bir borcun, yeni bir borç meydana getirilerek
sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) Trampa
B) İbra
C) Tecdit
D) Tevkil
E) Takas
13-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından
biri değildir?
A) Kusur
B) Borca aykırı davranış
C) Nedensellik bağı
D) Zarar
E) Hukuka aykırı fiil
14-Butlanın (mutlak) sonuçları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Butlan ileri sürülmezse, mahkeme butlan sebebini
kendiliğinden dikkate almaz.
B) Batıl işlemler, kesin hükümsüzdür.
C) Batıl işlemler, baştan itibaren hukuki sonuç doğurmaz.
D) Batıl işlem, butlan sebebinin ortadan kalkmasıyla geçerli
hale gelmez.
E) Butlanı yalnız taraflar değil, 3. kişiler de ileri sürebilir.
15-Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi iki tarafın
karşılıklı olarak ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla
meydana gelir?
A) Hukuki fiil
B) İcap
C) Sözleşme
D) Karar beyanı
E) Karar
16-Ariyet sözleşmesi, aşağıdaki sözleşme türlerinden
hangisinin kapsamındadır? (2006/1)
A) İşgörme sözleşmeleri
B) Teminat sözleşmeleri
C) Saklama sözleşmeleri
D) Devir borcu doğuran sözleşmeler
E) Kullandırma sözleşmeleri
17-Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri
değildir?
A) Takasın taraflarının, birbirlerinden alacaklı olması
B) Takasa dahil borçların istenebilir (muaccel) olması
C) Takasa dahil borçların kambiyo senedine bağlanmış
olması
D) Takasa konu alacakların aynı cinsten olması
E) Takas beyanında bulunacak kişinin, takastan feragat
etmemiş olması
18-Eskişehir'de yaşayan Ahmet ile Ankara'da yaşayan
Murat'ın yaptığı sözleşmeye göre, Ahmet, Bodrum'da
bulunan Terrier cinsi köpeğini Murat'a teslim edecektir.
Taraflar sözleşmeyi Bursa'da yapmışlar ama borcun ifa
(teslim) yerini belirlememişlerdir. Bu durumda Borçlar
Kanunu m. 73'e göre, borç nerede ifa edilecektir?
A) Türkiye'de herhangi bir il
B) Bodrum
C) Eskişehir
D) Ankara
E) Bursa
19-Bir kimsenin icra takibinden kurtulmak için mallarını
muvazaalı olarak bir başka kişiye devretmesi ve
tarafların bu devrin hukuki bir sonucu olmadığı
hususunda anlaşması durumunda ortaya hangi tür
muvazaa çıkar?
A) Muvazaa anlaşması
B) Mevsuf muvazaa
C) Nisbi muvazaa
D) Mutlak muvazaa
E) Katmerli muvazaa
20-Borçlar Kanunu'na göre; kefilin en çok kefalet
sözleşmesinde yazılı olan tutarla sorumlu tutulması
hangi tür sorumluluğa örnektir?
A) Ayni sorumluluk
B) Belli miktarla sınırlı sorumluluk
C) Belli mallarla sorumluluk
D) Şahsi sorumluluk
E) Şahsen sorumluluk
21-Para borçlarında temerrütün söz konusu
olması halinde, gecikme tazminatını
karşılamak üzere ve tazminatın alt sınırını
oluşturmak amacıyla öngörülen yaptırım
aşağıdakilerden hangisidir? (2006/2)
A) Alacaklının temerrüdü
B) Yasal faiz
C) Gecikme zammı
D) Reeskont
E) Temerrüt faizi
22-Bir hukuki işlemin yetkili bir makam ya da şahıs
önünde, yasaların aradığı usul ve koşullara uygun
olarak yapılması zorunluluğu, hangi şekle tabi olan
işlemler açısından söz konusudur?
A) İspat şartı olan şekil
B) Yazılı şekil
C) İradi şekil
D) Resmi şekil
E) Şekil serbestisi
23-Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen
sözleşmeler arasında yer alır?
A) Hizmet sözleşmesi
B) Bağışlama vaadi sözleşmesi
C) Kira sözleşmesi
D) Eser sözleşmesi
E) Satımsözleşmesi
24-Hukuki bir işlemde temsilcinin, yetki veren hesabına
fakat kendi adına davranması durumunda ne tür bir
temsil söz konusudur?
A) Vasıtasız temsil
B) Doğrudan temsil
C) Yetkisiz temsil
D) Dolaylı temsil
E) Vekâletsiz temsil
25-Vasiyetname hukuki niteliği açısından hangi tür
hukuki işlemlerden sayılır?
A) İnançlı işlem
B) Sağlar arası hukuki işlem
C) İki taraflı hukuki işlem
D) Çok taraflı hukuki işlem
E) Tek taraflı hukuki işlem
26-Hukuki işlem yapan kişinin düştüğü saik hatasının
esaslı hata sayılması için hangi koşul aranır? (2006/3)
A) Hatanın, tahminlere ilişkin olması
B) Hatanın, sözleşmenin geçersizliğine yol açacak bir hata
olması
C) Hatanın, sözleşmeyi iptal hakkı veren bir hata olması
D) Hatanın, beyan hatası olması
E) Hem objektif hem de subjektif koşulun gerçekleşmesi
27-Borçlunun temerrüdü halinde ödenecek gecikme
tazminatı hesaplanırken hangi tarih dikkate alınır?
A) Borçlunun mütemerrit sayıldığı
B) Alacağın muaccel olduğu
C) Sözleşme tarihi
D) Davanın açıldığı
E) Fiili zararın oluştuğu
28-Aşağıdakilerden hangisi bir borcun yenilenmesinin
(tecdidinin) sonuçlarından biri değildir?
A) Yeni bir borç doğması
B) Eski borca ilişkin defi hakkının sürmesi
C) Eski borca ilişkin yan hakların sona ermesi
D) Eski borç için var olan rehin gibi teminatların
yeniden kurulması gerekliliği
E) Eski borcun sona ermesi
29-Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların
tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak
kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
30-Hata, hile, ikrah gibi sebeplerle, kişinin iradesi ile
beyanı arasında istenmeden meydana gelen
uyumsuzluk hallerine ne ad verilir?
A) Mutlak butlan
B) Muvazaa
C) Kısmi butlan
D) İrade sakatlığı
E) İrade açıklaması
31-Para borçlarında temerrütün söz konusu olması
halinde, gecikme tazminatını karşılamak üzere ve
tazminatın alt sınırını oluşturmak amacıyla öngörülen
yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? (2007/1)
A) Alacaklının temerrüdü
B) Yasal faiz
C) Gecikme zammı
D) Reeskont
E) Temerrüt faizi
32-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından
biri değildir?
A) Hukuka aykırı fiil
B) Kusur
C) Zarar
D) Borca aykırı davranış
E) Nedensellik bağı
33-Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek
iradelerine uymayan bir işlem yapmaları ve görünürdeki
bu işlemin kendilerini bağlamayacağı konusunda
anlaşmalarına ne ad verilir?
A) Gabin
B) Gizli kayıt
C) Muvazaa
D) İkrah
E) Hile
34-Borçlar Kanunu'na göre, sözleşmede aksi
belirtilmediği sürece, belli bir şeyin teslimi borcu (parça
borcu) nerede ifa edilir?
A) Sözleşmenin yapıldığı sırada o şeyin bulunduğu yerde
B) Mahkemenin belirlediği yerde
C) Sözleşmenin yapıldığı yerde
D) Borçlunun ikametgâhında
E) Alacaklının ikametgâhında
35-Aslında borç para vermek istemediği arkadaşına,
arkadaşını kıramadığı için borç veren bir kişinin iradesi
ile beyanı arasındaki uyumsuzluğa ne ad verilir?
A) Zihni kayıt
B) Muvazaa
C) Hile
D) Hata
E) Tehdit
36-Aşağıdakilerden hangisi butlan nedenlerinden biri
değildir? (2007/2)
A) Kamu düzenine aykırılık
B) Şekle aykırılık
C) Ehliyetsizlik
D) Kişilik haklarına aykırılık
E) Gabin
37-İki kişi arasındaki aynı cinsten karşılıklı borçların bu
kişilerden birinin tek taraflı irade beyanı ile sona
erdirilmesine ne ad verilir?
A) İbra
B) Trampa
C) Tecdit
D) İkrar
E) Takas
38-Factoring sözleşmesi hangi tür sözleşmelerin
kapsamında yer alır?
A) Hizmet sözleşmesi
B) Karma sözleşme
C) Satımsözleşmesi
D) Vekalet sözleşmesi
E) İş görme sözleşmesi
39-Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesi
türlerinden biri değildir?
A) Taşınmaz satımı
B) Taksitle satım
C) Takas ile satım
D) Taşınır satımı
E) Artırma ile satım
40-Satım akdinin kurulduğu sırada bir üçüncü kişinin,
mevcut bir üstün hak nedeniyle, satılanı alıcının elinden
almasından satıcının sorumlu olmasına ne ad verilir?
A) Zapta karşı tekeffül
B) Üçüncü şahsın sorumluluğu
C) Sınırsız sorumluluk
D) Şahıs ile sorumluluk
E) Ayıba karşı tekeffül
41-Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz satımı hükmü
doğuran sözleşmeler arasında yer almaz? (2007/3)
A) Vefa sözleşmesi
B) Trampa sözleşmesi
C) Şufa sözleşmesi
D) Taşınmaz satımvaadi sözleşmesi
E) İştira sözleşmesi
42-Aşağıdakilerden hangisi zapta karşı tekeffül
borcunun doğması için gerekli unsurlardan biri
değildir?
A) Satım akdinin kurulduğu anda zaptı sağlayan bir hakkın
bulunması
B) Zaptın ispatı
C) Alıcının zapt tehlikesini, satım akdinin yapıldığı sırada
bilmemesi
D) Satılanın alıcıya teslimedilmesi
E) Zaptın önemli olması
43-İlk kefile karşı asıl borçlunun ödeme gücünün
tekeffül edildiği kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rücua kefalet
B) Kefile kefalet
C) Birlikte kefalet
D) Müteselsil kefalet
E) Adi kefalet
44-Borçlunun borcunu tanıması (ikrar etmesi)
zamanaşımı süresini nasıl etkiler?
A) Zamanaşımı süresi tatil edilir.
B) Zamanaşımı süresi aynen işlemeye devam eder.
C) Zamanaşımı süresi etkilenmez.
D) Zamanaşımı süresi durur.
E) Zamanaşımı süresi kesilir.
45-Borçlunun, borcun usulüne uygun şekilde ifa
edilmesini teklif etmiş olmasına rağmen, alacaklının bu
teklifi haklı bir neden olmadan reddetmesine ne ad
verilir?
A) Borcun nakli
B) Alacağın temliki
C) Alacaklının temerrüdü
D) Borçlunun temerrüdü
E) Sebepsiz zenginleşme
46-Aşağıdakilerden hangisi kefalet türlerinden biri
değildir? (2008/1)
A) Cebri icrada kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Adi kefalet
D) Kefile kefalet
E) Birlikte kefalet
47-Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren
nedenlerden biri değildir?
A) İbra
B) Mahsup
C) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
D) Yenileme
E) Takas
48-Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Alacağın temliki ile yalnızca bir tek alacak üzerindeki hak
sahipliği değişir.
B) Sözleşme, yazılı şekilde yapılmalıdır.
C) Bazı alacakların temliki, yasa tarafından yasaklanmıştır.
D) Eski alacaklı, temlik edilen alacak açısından borç
ilişkisinden çıkar.
E) Alacağın temlikinde borçlunun, sözleşmenin yapılmasına
katılması gerekir.
49-Hukuki bir işlemi yapan temsilcinin, yetki veren
adına ve hesabına hareket etmesi hangi temsil türünü
ifade eder?
A) Doğrudan temsil
B) Dolaylı temsil
C) Yetkisiz temsil
D) Sınırsız temsil
E) Vasıtalı temsil
50-Sözleşmeyi yapan tarafların, gerçek iradelerine uyan
işlemi, görünürdeki bir işlem altına gizlemelerine ne ad
verilir?
A) Zihni kayıt
B) Adi muvazaa
C) Mutlak muvazaa
D) Nisbi muvazaa
E) Şaka beyanı
51-Sebepsiz zenginleşmeden doğan geri verme (iade)
borcunun kapsamını belirlemede dikkate alınan unsur
aşağıdakilerden hangisidir? (2005/2)
A) Zenginleşmenin taşınır malla gerçekleşmesi
B) Zenginleşen kişinin gerçek kişi olup olmadığı
C) Zenginleşmenin zamanı
D) Zenginleşen kişinin iyi niyetli olup olmadığı
E) Zenginleşen kişinin ekonomik durumu
52-Haksız fiil sorumluluğunda, zarar gören kişinin de
fiilin meydana gelmesinde birlikte kusurunun
bulunmasına ne ad verilir?
A) Müterafık kusur
B) İhtimali kusur
C) İhmal
D) Taksir
E) Kusur sorumluluğu
53-Sözleşmenin kurulması aşamasında yapılan,
sözleşmenin esaslı noktalarını içermeyen ve karşı
tarafça kabul edildiğinde sözleşmeyi kurabilecek
olgunlukta olmayan beyanlara ne ad verilir?
A) Kabule davet
B) İcaba davet
C) İcaba hazırlık
D) İcap
E) Kabule hazırlık
54-Alacaklı kişinin borçluyla yaptığı bir sözleşmeyle
alacağından vazgeçerek, borçluyu borçtan
kurtarmasına ne ad verilir?
A) Takas
B) İlga
C) Trampa
D) Tecdit
E) İbra
55-Hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade
açıklamalarına ne ad verilir?
A) Hukuki sorumluluk
B) Hukuki tağyir
C) Hukuki fiil
D) Hukuki işlem
E) Hukuki olay
56-Aşağıdaki durumlardan hangisinde mutlak (adi)
muvazaa söz konusudur? (2004/2)
A) Bir kişinin korkutulma sonucu, evini istemediği birine
satması
B) Bir kişinin hile ile bir malını başkasına yüksek bir fiyatla
satması
C) Aralarında bağış sözleşmesi bulunanların, bunu
gizleyerek görünüşte satış sözleşmesi yapmaları
D) Bir kişinin istemediği halde bir arkadaşına kefil olması
E) Bir kişinin icradan kurtulmak için mallarını başkasına
devretmesi ve devrin hukuki bir sonucu olmadığı
konusunda tarafların anlaşmış olmaları
57-Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat
alacağı, zarar gören kişinin zararı ve sorumlu şahsı
öğrenmesinden itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına
uğrar?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 7
58-Alacaklının borçluyla yaptığı bir sözleşmeyle
alacağından vazgeçerek borçluyu borcundan
kurtarmasına ne ad verilir?
A) Takas
B) Mahsup
C) Tecdit
D) İbra
E) Trampa
59-Temsilci, yetki verenin hesabına ve adına
davranıyorsa, aşağıdaki temsil türlerinden hangisi söz
konusudur?
A) Eksik
B) Dolaylı
C) Kanuni
D) Geçersiz
E) Doğrudan
60-Bir sözleşmenin hangi şekilde yapılacağı kanunda
düzenlenmemişse, o sözleşmenin şekline ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sözleşme, adi yazılı şekilde yapılmak zorundadır.
B) Sözleşme, resmi şekilde yapılmak zorundadır.
C) Sözleşme, sulh hakimince onaylanmak zorundadır.
D) Sözleşme, hiçbir şekle tabi değildir.
E) Sözleşme, noter huzurunda yapılmak zorundadır.
1) D
2) C
3) A
4) D
5) B
6) E
7) A
8) A
9) E
10)B
11)E
12)C
13)B
14)A
15)C
16)E
17)C
18)B
19)D
20)B
21)E
22)D
23)B
24)D
25)E
26)E
27)A
28)B
29)B
30)D
31)E
32)D
33)C
34)A
35)A
36)E
37)E
38)B
39)C
40)A
41)B
42)E
43)A
44)E
45)C
46)A
47)B
48)E
49)A
50)D
51)D
52)A
53)B
54)E
55)D
56)E
57)A
58)D
59)E
60)D
 
Üst