Davranış Bilimlerine Giriş Dersi Vize Soruları Ve Cevapları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Davranış Bilimlerine Giriş Dersi Vize Soruları Ve Cevapları

Davranış Bilimlerine Giriş Dersi Vize Soruları Ve Cevapları


1.Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan,bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan,iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?

A)Hipotez B)Kuram C)Açıklama D)Önerme E)Kanun

2.Belli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?

A)Deney B)Saha araştırması C)Monografi D)Anket E)Korelasyon

3.Gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için uygulanan sistematik ve mantıklı bilgi edinme yoluna ne ad verilir?

A)Teori B)Kuram C)Bilimsel yöntem D)Hipotez E)Analiz

4.Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karl Marx B)Herbert Spencer C)Max Weber D)Emile Durkheim E)Augiste Comte

5.”Endüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine” Durkheim ne ad vermiştir?

A)Burjuva B)Anomi C)Bilinç D)Patriyarki E)Proleterya

6.”İdeal Tip Analizi” ve “Tarihi Analiz” tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karl Marx B)E.Durkheim C)A. Comte D)Max Weber E)H.Spencer

7.Bireyin doğrudan bir çabası olmadan,kendi dışındaki faktörler tarafından statüsüne ne ad verili?

A)Temel statü B)Master statü C)Edinilmiş statü D)Kazanılmış statü E)Normal statü

8.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statü değildir?

A)Doktorluk B)Avukatlık C)Annelik D)Gençlik E)Öğrencilik

9.Toplum yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispetten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?

A)Hukuk B)Statü C)Dil D)Kültür E)Kurum

10.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?

A)Her toplumsal kurum,kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur
B)Her toplumsal kurum,değişmeye karşı dirençlidir
C)Her toplumsal kurum,diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
D)Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir
E)Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar

11.Fakirlerin sahip olduğu değerlerin ekonomik yönden başarılı kişilerin değerinden farklı olduğunu ileri süren ve bunların nesilden nesile geçerek fakirliğin devamlılığını sağladığını vurgulayan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alt kültür B)Kültür taassubu C)Karşıt kültür D)Popüler kültür E)Fakirlik kültürü

12.”Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey,öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.”
Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?

A)Weber-Engles B)Sapir-Whorf C)Durkheim-Marx D)Merton-Parsons E)Spencer-Comte

13.Satanist bir düşünceye sahip grubun yaşamış olduğu kültür ne tür bir kültürdür?

A)Popüler kültür B)Alt kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Karşıt kültür

14.Oscar Lewis tarafından ileri sürülen kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yüksek kültür B)Popüler kültür C)İdeal kültür D)Fakirlik kültürü E)Karşıt kültür

15.Normal annelerle yetişen çocuklarla,yetiştirme yurtlarında yetişen çocukların fiziki,sosyal ve duygusal açıdan daha geri kalmış olduğunu saptayan bilim adamı kimdir?

A)Kingsley Davis B)Cooley C)Mead D)Spitz E)Freud

16.Rhesus maymunlarını aşırı yalnız bir ortamda yetiştirerek toplumsallaşma üzerinde izolasyonun etkilerini araştıran bilim adamı kimdir?

A)Harry Harlow B)Kingsley Davis C)David Hume D)A.Comte E)Freud

17.Çalışma yaşamındaki örgütsel değerleri öğrenip benimsemek ve buna uygun hareket etmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en doğru biçimde ifade edilir?

A)Kültür relativizm, B)Yetişkin toplumsallaşma C)Fonksiyonalist toplumsallaşma D)Örgütsel toplumsallaşma E)Ortamsal tolumsallaşma

18.Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın en önemli sonucudur?

A)Politik benlik B)Kişilik kazanımı C)Aile sorumluluğu D)Benlik bilinci E)Kültürel kimlik

19.Sosyolojide küçük grup kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)Birlik duygusuna sahip olmayan grup
B)Bireyin davranışlarını değerlendirmek için örnek aldığı bir grup
C)Davranış değerlerinin öğrenildiği grup
D)Etnosentrik duyguları pekiştiren bir grup
E)Yüzyüze ilişkinin olduğu grup

20.Sorunlarla ilgili bilinçli olarak değil,tesadüfi yollarla ilgilenen ve çözümlemeye çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokratik lider B)Otoriter lider C)Bırakınız yapsıncı lider D)Araçsal lider
E)Açıklayıcı lider

21.Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokratik lider B)Araçsal lider C)Açıklayıcı lider D)Diktatör lider E)Otoriter lider

22.”Bizlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklerimizin olduğu grup” kavramı ve bu tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Referans grup-H.Hyman B)Elektronik etkileşim grupları-C.H.Cooley C)İç grup-R.Merton
D)Referans grup-W.G.Sumner E)İç grup-W.G.Sumner

23.”Kök aile” kavramını ortaya atan kimdir?

A)F.Le Play B)Durkheim C)A.Comte D)Tönnies E)Cooley

24.Aile içerisinde,kapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizliklerin olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çatışma kuramı B)sosyal-Alışveriş kuramı C)Feminist kuramı
D)Sembolik etkileşim kuramı E)Ensest kuramı

25.Ana,baba,erkek çocuklarla,evlenmiş kızlar ve evlenen oğlun eş ve çocuklarından oluşan,otoritenin en yaşlı erkekte olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çekirdek aile B)Ana ailesi B)Birleşik aile D)Kök aile E)Demokratik aile

26.Ailenin küçülmesine karşın geleneksel aile ilişkilerinin modern toplumlarda sürmesine ne ad verilir ve bu görüşü savunan düşünür kimdir?

A)Endogami-Parsons B)Kök aile-Le Play C)İzole olmuş çekirdek aile-Litwak D)Modifiye olmuş geleneksel aile-Parsons E)Modifiye olmuş geleneksel geniş aile-Litwak

27.Çatışma kuramının temsilcileri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

A)Weber-Comte B)Simon-Marx C)Marks-Dahrendorf D)Durkheim-Comte
E)Weber Dahrendorf

28.Tabakalaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Tabakalaşma,toplum içinde arzulanan ödüllere ulaşma çabasıdır
B)Tabakalaşma sistemleri kapalı,açık ve yarı açık sistemler olarak üç’e ayrılır.
C)Bazı toplumlarda tabakalaşma yoktur
D)Tabakalaşmayı getiren nedenlerden biri toplumların kalabalıklaştıkça,karmaşıklaşmasıdır
E)Toplumda yaşayan insanlar arasındaki kategorilere katman denir

29.Tabakalaşmanın Davis ve More modelindeki gibi işlediğinde toplumun bir meritokrasiye dönüşeceğini savunan kimdir?

A)Davis B)Tumin C)Mead D)Spitz E)Cooley

30.Kast sistemlerinin diğer tabakalaşma sistemlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Toplumda çeşitli ırk ve soy kümeleri oluşturması
B)Dinsel bir temele dayanması
C)Kapalı bir sistem olması
D)Aynı sosyal kategorideki insanların evlenmelerine izin verilmesi
E)Üyelerin kazanılmış bir statüye sahip olmaları

1-B 2-C 3-C 4-E 5-B 6-D 7-C 8-D 9-E 10-A 11-E 12-B 13-E 14-D 15-D 16-A 17-D 18-B
19-E 20-C 21-E 22-E 23-A 24-A 25-C 26-E 27-C 28-C 29-B 30-B
 
Üst