Gelir Tablosu Nedir ? Gelir Tablosu Dipnotları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu Tanımı
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.
Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları
Gelir tablosunun düzenlenmesinde Mali Tablolar İlkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi, süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilir.
Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı
İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla ek formlardaki biçimde düzenlerler.
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “diğer” başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.
Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
Gelir tablosu kapsamındaki kalemler, hesap çerçevesindeki sıralama ve açıklamalar parelelinde yer alır.
Ayrıntılı gelir tablosunda yer alan kalemler Ek Tablo 4’de de ayrıca görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.
A- BRÜT SATIŞLAR
1- YURTİÇİ SATIŞLAR
2- YURTDIŞI SATIŞLAR
3- DİĞER GELİRLER
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- SATIŞTAN İADELER (-)
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
3- FAİZ GELİRLERİ
4- KOMİSYON GELİRLERİ
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
6- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
2- KOMİSYON GİDERLERİ
3- KARŞILIK GİDERLERİ (-)
4- DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
f- DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
e- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilkmadde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Bu tablo, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.
Satışların maliyeti tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır.
A- Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri : Mamulün bünyesine giren mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu grupta yer alır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilkmadde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete ilişkin bölümünde dikkate alınır.
B- Direkt İşçilik Giderleri : Mamulü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere doğrudan yüklenebilen direkt işçilik giderlerini içerir.
C- Genel Üretim Giderleri : Üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetlere ilişkin direkt ilkmadde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderleri içerir.
D- Yarı Mamul Stoklarında Değişim : Henüz mamul haline gelmemiş fakat ilkmadde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin dönem başı stoku ile dönem sonu stoku arasındaki fark bu grupta yer alır.
E- Mamul Stoklarında Değişim: Direkt ilkmadde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderleri ve yarı mamul kullanım tutarlarının toplamı üretim maliyetini verir. Dönem başı mamul stoku ile dönem sonu mamul stoku arasındaki farkı ifade eden mamul stok farkının üretim maliyetine eklenmesiyle satılan mamulün maliyetine ulaşılır.
İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin toplamı, gelir tablosunda “Satışların Maliyeti” bölümünde yer alan tutarları ifade eder.
Gelir Tablosu Dipnotları

Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır :

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları ….. TL.-
a) Amortisman giderleri ……………………………… (TL)
aa) Normal amortisman giderleri …………………… (TL)
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ….. (TL)
b) İtfa ve tükenme payları …………………………… (TL)
2- Dönemin karşılık giderleri ………………………………… TL.-
3- Dönemin tüm finansman giderleri ……………………………. TL.-
a) Üretim maliyetine verilenler ……………….. (TL)
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ……… (TL)
c) Doğrudan gider yazılanlar ………………….. (TL)
4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese,
bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar
içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) …….. TL.-
5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
yapılan satışlar, (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir.) ………………………………………… TL.-
6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden
alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki
payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) …………….. TL.-
7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,
genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı …………………. TL.-
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği
artış (+) veya azalış (-) …………………………………. TL.-
9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve
yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli
ortalama maliyet gibi.)
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının
gerekçeleri …………………………………………..
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün,
hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı
ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu
madde ve hizmetlere ilişkin tutarları ……………………… TL.-
12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait
gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren
açıklayıcı not ………………………………………..
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,
hisse başına kar ve kar payı oranları ……………………
 
Üst