Genel Muhasebe Deneme Testi

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Genel Muhasebe Deneme Testi

1-) Belgelerin belirli kurallara göre defterlere yazılması hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Düzenleme
E) Analiz ve yorum
2-) Mali nitelikteki işlemleri – girdi-süreçleme-çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Mali tablolar
B) Muhasebe bilgi akışı
C) Bilanço
D) Gelir tablosu
E) İşletme
3-) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketler Muhasebesi
B) Genel Muhasebe
C) Banka Sigorta Muhasebesi
D) Maliyet Muhasebesi
E) Finansal Muhasebe
4-) İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Yöneticiler
C) Ortaklar
D) Borç Verenler
E) İşletmede Çalışanlar
5-) İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Hasılat
B) Sermaye
C) Kâr
D) Kaynak
E) Zarar
6-) İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler hangisidir?
A) Borçlanma
B) Finansman
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Denetim
7-) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe mesleğidir?
A) İşletmenin yöneticisi
B) İşletmenin ortakları
C) Serbest muhasebeci
D) Serbest pazarlamacı
E) Yemin eden avukatlar
Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Kayıt tutma
E) Analiz ve yorum
9-) Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
A) Defter tutmak
B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
C) Denetim yapmak
D) Mali tabloları tasdik etmek
E) Muhasebe sistemleri kurmak
10-) Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin Beyni
B) İşletmenin Dili
C) İşletmenin Yönetimi
D) İşletmenin Kontrolü
E) İşletmenin Pazarlaması
11. Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir?
A) Üretim
B) Personel
C) Finansman
D) Örgütleme
E) Pazarlama
12.Muhasebe Bilgi Akışı’nda toplanan bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada yapılmaktadır?
A) Denetim
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) Analiz ve Yorum
13. İşlemlerin belgelere dayanarak defterlere yazılması Muhasebe Bilgi Akışı Sisteminde aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılır?
A) Girdi
B) Çıktı
C) İşletme Faaliyetleri Mali İşlemleri
D) Süreçleme
E) Karar Vericiler
14.Üretim ve hizmet işletmelerinde üretim maliyetini oluşturan giderlerin izlenmesini sağlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)genel muhasebe
b)finansal muhasebe
c)yönetim muhasebesi
d)şirketler muhasebesi
e)maliyet muhasebesi
15.Türkiye’de muhasebe organizasyonu muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a)vergi denetmen
b)finansal yatırım uzmanı
c)yeminli mali müşavir
d)hesap uzmanı
e)serbest muhasebeci mali müşavir
16.. işletmelerin mali işlemlerine ait veri ve bilgileri muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde toplayan kaydeden sınıflandırılan ilgili taraflara ileten muhasebe sistemine ne ad verilir?
a)yönetim muhasebe
b)finansal analiz
c)şirketler muhasebeci
d)maliyet muhasebesi
e)genel muhasebe
17.Aşağıdakilerden hangisi varlık kapsamında yer almaz?
A) Demirbaşlar
B) Hisse senedi
C) satıcılar
D) kasa
E) borç senetleri
18.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlıklar
B) Borçlar
C) Sermaye
D) Aktif
E) Pasif
19.Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir?
A) Analiz etme
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Kaydetme
E) Yorumlama
20. işlemlerin durumuna göre gruplandırılarak yazılması aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisini kapsar?
A) Kaydetmek B) Özetlemek
C)Sınıflandırmak D) Raporlamak
E) Analiz etmek
21.İşletmenin sahip olduğu iktisadi değerler bütününe ne ad verilir?
A) İşletme
B) Nakit
C)Sermaye
D) Varlıklar
E) Kaynaklar
22.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Planlama
D) Analiz ve yorum
E) Raporlama
23.İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, işletme sahipleri tarafından konulan veya sonradan edinilen para, mal, makine gibi değerlere ne ad verilir?
A) Mal
B) Sermaye
C) Öz sermaye
D) Kaynaklar
E) Varlıklar
24.Aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
A) Analiz ve Yorum
B) Raporlama
C) Kayıt etme
D) Sınıflandırma
E) Özetleme
25.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin mali yapısı, borç ödeme gücü, karlılığı ve yatırım politikaları ile ilgili bilgilere daha çok gereksinim duyar?
A) Ortaklar
B) İş görenler
C) Devlet
D) Kredi verenler
E) Müşteriler
26.Mali tabloların düzenlenmesi aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisini kapsar?
A) Kaydetmek B) Sınıflandırmak
C) Özetlemek D) Gruplandırmak
E) Analiz Etmek
27.Varlıkların sermayenin ve borçların büyüklük ve çeşit bakımında yapısını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
A) İşletmenin kaynakları
B) Ortakların haklarını
C) İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerini
D) İşletmenin net varlıklarının
E) İşletmenin finansal (mali)durumu
28.Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?
A) Yorumlama B) Kayıt tutma
C) Raporlama D) Denetim E) Analiz Etme
29.Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?
A) Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi
B) Mali tabloları düzenlemek
C) Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
D) Vergi beyannamelerini düzenlemek
E) Gerçek kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
30.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevlerinden biri değildir?
A) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak
B) Elde edilen bilgilerle planlamaya ve kararlar almaya yardımcı olmak
C) İşletme içi kontrolü sağlamak
D) Üretilen mal ve hizmetin satış fiyatını saptamak
E) İşletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarını belirlemek
31.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gerek, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi varlık veya birimlere ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Kamu
C) Devlet
D) İşletme
E) Muhasebe
32.Aşağıdaki Muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
A) Analiz ve yorum
B) raporlamacı
C) Kayıt
D) Sınıflandırma
E) Özetleme
cevap anahtarı
1.A 2.B 3.D 4.A 5.E6.B7.C 8.A 9.A 10.B 11.E 12.C13.D14.E15.E 16.E 17.E 18.C 19.D 20.C 21.D 22.C 23.E 24.A25.D 26.C 27.E 28.B 29A 30.E 31.D 32A
 
Üst