Göç konu özeti

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Coğrafya dersi Göç konusu konu özeti

İnsanlar Neden Göç Eder?
 • Hem doğal koşullar, hem de ekonomik, sosyal , siyasal nedenlerden dolayı insanlar göç eder.
 • Göç olayını “bir ya da birçok insanın yaşamının tamamını veya bir kısmını bulunduğu yerden başka bir yere taşıması” olarak tanımlayabiliriz
Göç Türleri
 • Nedenine göre gönüllü göç, zorunlu göç olarak ikiye ayrılır.
 • Mesafesine göre iç göç dış göç olarak ikiye ayrılır.
 • Süresine göre mevsimlik göç, sürekli göç olarak ikiye ayrılır.
 • Göç edilen yerin özelliğine göre; kırdan kente, kentten kıra, kırdan kıra, kentten kente olarak dörde ayrılır.
Nedenine Göre Göçler
Gönüllü Göç

 • İnsanların kendi iradeleri ile bulundukları yeri terk etmeleri
 • Bu göçlerin olmasında çekici faktörler etkilidir
Gönüllü Göçe Neden Olan Çekici Faktörler
 • İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği
 • Daha iyi eğitim alma isteği
 • Sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği
 • Kariyer yapma isteği
 • Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği
 • Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği
 • Aile ve aynı kültürdeki insanlarla beraber olma isteği
Zorunlu Göç
 • İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir.
 • Bu göçlerin oluşmasında itici faktörler etkilidir.
Zorunlu Göçe Neden Olan İtici Faktörler
 • Savaşlar
 • Doğal afetler
 • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
 • Temel ihtiyaçları karşılayamam
 • İşsizlik
 • Dini, etnik ve siyasi baskılar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının etkisi
Süresine Göre Göçler
Mevsimlik Göç

 • Türkiye’de özellikle yaz mevsiminde inşaat, tarım ve turizm alanında çalışmak amacıyla mevsimle göç olmakta.
 • Adana, Mersin, Muğla, Antalya, Ordu gibi merkezlerde geçici nüfus artışları olur.
Sürekli Göç
 • Göç eden nüfusun gittiği yerde daimi kaldığı göçlerdir.
 • Genellikle kırdan kente doğrudur.
 • Ekonomik faktörler, sosyal ve siyasi olaylar doğal afetler etkilidir.
Mesafesine Göre Göçler
İç Göçler

 • Ülke sınırları içerisinde gerçekleşir.
 • Kırsal hayattan kentsel hayata geçiş olur.
 • İş olanakları en önemli etkendir.
İç Göçün Nedenleri
 • Kırsal kesimde hızlı nüfus artısıyla toprakların bölünmesi ve geçim sıkıntısı yaşanması
 • Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
 • Makineli tarımın gelişmesiyle insan gücüne olan ihtiyacın azalması
 • İş imkanlarının sınırlı olması
 • Kentlerde iş imkanı ve gelirin fazla olması
 • Kentlerde eğitim ve sağlık imkanlarının gelişmiş olması
Doğal afetler
İç Göçün Sonuçları

 • Ülke nüfusunun dengesiz dağılması
 • Yatırımların dengesiz dağılması
 • Kentlerde işsizlik artar ve aşırı nüfuslanma meydana gelir.
 • Göç veren yerlerde tarım alanları boşalır, hayvancılık geriler.
 • Çarpık kentleşme olur ve altyapı hizmetleri yetersiz kalır.
 • Not: İç göçü engellemek için kırsal kesimleri bazı alanlarda geliştirmek ve bazı sanayi kollarının buralara kaydırılması gerekir.
Dış Göçler
 • Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlere dış göç denir.
 • En önemli sebepleri savaş, baskı ve ekonomik nedenlerdir.
 • Anlaşmalar sonucu eski dönemlerde genellikle mübadeleler yapılırdı.
 • Bir ülkenin sınır dışında kalmış vatandaşlarını geri almak için karşı ülkeye o milletten insanlar gönderilir.
 • Oluşan bir diğer göç işse beyin göçüdür. İyi eğitim almış insanların ülke dışına giderek orda eğitim alması ya da vermesidir.
 • En çok beyin göçü alan ülkeler: Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Güney Afrika
 • En çok beyin göçü veren ülkeler: Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus, Filipinler, Çin, Cezayir, ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleridir.
Türklerin Orta Asya’dan Göçü
 • Nüfusun artışı ve topraklarının yetersiz kalışı
 • Olumsuz iklim şartları
 • Kendi aralarıda ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
 • Salgın hastalıklar
 • Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi
 • Atı evcilleştiren Türklerin Orta Asya’da değişik yerlere gitme isteği
Göç Yönleri
 • Kuzeyde; Sibirya
 • Doğuda; Çin ve Uzakdoğu
 • Güneyde; Hindistan, Afganistan ve Çin
 • Batıda; Bir kısmı Hazar Denizinin güneyinden Irak, İran, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmiştir.
Göçlerin Sonuçları
 • Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyaya yayılmıştır.
 • Göç etmeyen Türkler ilk Türk devleti olan Asya Hun Devletini kurmuşlardır.
 • Gidilen yerlerde yeni Türk devletleri kuruldu ve bazı devletler yıkıldı.
Kavimler Göçü
 • İnsanlık tarihinin en büyük kitlesel hareketlerinden biridir.
 • MS. 4. YY başlamıştır.
 • Orta Asya’dan kalabalık insan toplulukları göç ettiler.
Göç Sebepleri
 • İklim değişikliği
 • Kavimler arası siyasi çalışmalar
 • Yeni yerler fethetme arzusu
 • Yeni Dünya’ya Göçler
 • 1499’da Amerika kıtasının keşfi ile yeni bir yaşam sahası ortaya çıktı.
 • Kısa sürede birçok kişi göç etti ve oranın yerlileri öldürüldü.
Göç Nedenleri
 • Avrupa’da açlık ve fakirliğin olması
 • Ticaret yollarının Türklerde olmasıyla Avrupa ekonomisinin çökmesi
 • Avrupa’da bitmeyen savaşlar ve veba salgını yaşanması
 • Yeni keşfedilen yerlerde altın, elmas ve platin olduğuna inanılması
 • Avrupa’da bazı etnik ve dini gruplara şiddet uygulanması
Göçlerin Mekansal Etkileri
 • Altyapı yetersiz kalır, belediye hizmetleri aksar.
 • Trafik sorunu çıkar.
 • Gecekondulaşma artar.
 • Ormanlar tahrip edilip yerleşim alanına dönüştürülür.
 • Kırsal alandan gelenler kentte kültürel çeşitlilik yaratır.
 • Kırsal kesimde yaşlı oranı artar ve tarım faaliyetleri düşer.
 • Hava kirliliği artar.
 • Gecekondulaşma ile sanayi ve fabrikalar şehir içinde olur.
 
Üst