İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ünite Soruları ve Cevapları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ünite Soruları ve Cevapları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ünite Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, iş hukukunun temel ilkelerinden biridir?
A) İşçi güvenliğinin sağlanması B) İşçinin işverene bağımlı olarak çalışması C) İşçinin korunması ilkesi D) İşveren yararına yorum E) İşçi ve işvereni gözetme ilkesi
2. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile aşağıdaki kişilerden hangileri korunur?
A) Prim ödeyen işçiler B) Kamu görevlileri C) Gazeteciler D) Belli bir yaşın üstünde olanlar E) Çalışan ya da çalışmayan muhtaç tüm vatandaşlar
3. İşçinin işverene işin yapılma biçimi ve yürütüm koşulları yönünden tabi bulunması hangi alandaki bağımlılığı ifade eder?
A) İdari B) Ahlaki C) Ekonomi D) Teknik E) Hukuki
4. Çalışma yaşamının iş hukuku kuralları ile düzenlemesi ihtiyacı ne zaman ortaya çıkmıştır?
A) 18.yy. sonları B) 19. yy. başları C) 19.yy. ortası D) 17.yy. E) 20. yy.
5. Aşağıdakilerden hangisi, İş Hukuku'nun konularından biri değildir?
A) İşçilerin işverenle olan ilişkisi B) Kamu görevlilerinin işverenle ilişkisi C) Toplu iş sözleşmesinin yapılması D) Sendikaların üyeleriyle olan ilişkileri E) İşçi sendikası ile işveren sendikası arasındaki ilişki
6. Hangi enerji kaynağının üretim sürecine katılması ile sanayi devrimi başlamış kabul edilir?
A) İnsan B) Doğa güçleri C) Elektrik D) Buhar E) Atom
7. Bir ülkede yaşayan tüm vatandaşları tüm risklere karşı korumak amacıyla devletçe oluşturulan kurum ve kuruluşlar topluluğuna ne ad verilir?
A) Sosyal güvenlik araçları B) Sosyal güvenlik sistemi C) Sosyal güvenlik hukuku D) İş hukuku E) Sosyal güvenlik şemsiyesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar Hukuku'nun konusuna dahil değildir?
A) Sendikaların kurulması B) Sendikaların grev kararı alması C) İşçinin sendikaya üye olması D) Sendikanın mahkemece kapatılması E) Sendikanın üyelik koşulları
9. İş Hukuku kuralları ile ilk düzenleme hangi iş kolunda ve kimleri kapsamıştır?
A) Dokuma - çocuk işçi B) Maden - çocuk işçi C) Dokuma - kadın işçi D) Maden - kadın işçi E) Cam - çocuk işçi
10. Türkiye'de sanayileşme hangi dönemde başlamıştır?
A) 18.yy. sonları B) 19.yy. ortaları C) 20. yy. başları D) 20.yy. ortaları E) 19. yy. başları
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı döneminde iş hukuku alanında ilk yazılı düzenleme 1865 yılında yapılmıştır. B) İlk sanayileşme, İstanbul çevresinde olmuştur. C) Tanzimat döneminde teamül hukuku önem kazanmıştır. D) 1877 yılında ilk medeni kanun mecelle kabul edilmiştir. E) İş ilişkileri ilk kez 1926 yılında çıkarılan Borçlar Kanunu ile özel olarak düzenlenmiştir.
12. 1909 yılında kabul edilen Tatil-i Eşgal Kanunu hangi amaçla çıkarılmıştır?
A) İş ilişkisini düzenlemek için B) Çalışma saatlerini ayarlamak için C) Tatil günlerinin tespiti için D) İşçi eylemlerini yasaklamak için E) Zorunlu çalıştırma koşullarını düzenlemek için
13. Aşağıdakilerden hangisi, bir ilişkinin iş hukuku kapsamında değerlendirilmesi için gereken koşullardan biri değildir?
A) Bağımlılık ilişkisi B) Fiziksel gücü gerektiren bir iş olması C) İşin, ücret karşılığı yapılması D) İş sözleşmesi ile işin görülmesi E) İşveren adına iş yapılması
14. Borçlar Kanununda ve diğer mevzuatta iş sözleşmesi yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) İş akdi B) Karz akdi C) Hizmet sözleşmesi D) Kefalet sözleşmesi E) Hizmet akdi
15. 3008 Sayılı İş Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
A) 1923 B)1926 C) 1929 D)1937 E)1968

1.C 2.E 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.B 14.E 15.D
 
Üst