Mali Tablolar Analizi Deneme Testi

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Mali Tablolar Analizi Deneme Testi

SMMM Staja Giriş Sınavı Mali Tablolar Analizi dersi deneme testi

MALİ TABLOLAR ANALİZİ DENEME SINAVI
1. İşletmede elde edilen karın vergi, ortaklar ve yedeklere nasıl dağıtılacağını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilanço b. Nakit akım tablosu c. Fon akım tablosu d. Kar dağıtım tablosu e. Gelir tablosu

2. Bir işletmede Satılan Ticari mallar, mamuller ve satılan hizmet maliyetini ayrıntılı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gelir tablosu b. Bilanço c. Kar dağıtım tablosu d. Satışların maliyeti tablosu e. Fon akım tablosu

3. Aşağıdakilerden hangisi "para giriş / çıkısı" gerektirmeyen işlemlerden değildir?
a. Gider tahakkuku b. Borçların ertelenmesi c. Maddi duran varlığın peşin satışı d. Gelir tahakkuku e. Gider karşılığı

4. Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstermek yoluyla işletmenin söz konusu dönemdeki yatırım ve finans¬man faaliyetlerini özetleyen ve finansal durumunda meydana gelen değişiklikleri gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Öz kaynak değişim tablosu b. Kar dağıtım tablosu c.Satışların maliyeti tablosu
d. Nakit akım tablosu e. Fon akım tablosu

5. Aşağıdakilerden hangisi para giriş ve çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir?
a. Duran varlıkların değerlenmesi b. Karşılık ayrılması c. Amortisman ayrılması
d. Ortaklara kar dağıtımı e. Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi İsletme sermayesinin kullanım yerlerinden biri değildir?
a. Sermaye artırımı b. Duran varlık yatırımı c. Zararlı faaliyet sonucu varlık kaybı
d. Nakit kar dağıtımı e. Sermaye azaltılması

7. Belirli dönemde işletmenin nakit kaynakları ile bunların kullanım alanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fon akım tablosu b. Nakit akım tablosu c. Öz kaynaklar değişim tablosu
d. Bilanço e. Mizan

8. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi fon kaynağı yaratır?
a. Tahvillerin hisse senedine dönüşümü b.Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
c. Olağanüstü yedeklerin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi d.Maddi duran varlıkların satışı
e.Birikmiş amortismanların yeniden değerlemesi

9. Kayıtlı değeri 120.000 TL, birikmiş amortismanı 60.000 TL ve değer artış fonu 30.000 TL olan bir makine, 80.000 TL'ye satılmıştır. İşletme bu satıştan ne kadar fon sağlamış olur?
a. 20.000 TL b. 40.000 TL c. 80.000 TL d.10.000 TL e. 100.000 TL

10. Aşağıdakilerden hangisi nakit giriş ya da çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir?
a. Gelecek dönem giderlerinin ödenmesi b. Yedek ayrılması c. Amortisman ayrılması
d. Zayi olan varlıkların zarar yazılması e.Gelir ve gider tahakkukları

11. Belli bir dönemde işletmenin "öz sermaye" hesaplarında meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablo hangisidir?
a. Bilanço b. Özkaynaklar değişim tablosu c. Fon akım tablosu d. Mizan e. Net işletme sermayesi tablosu

12. Fon akım tablosunda aşağıdakilerden hangisi fon kullanımıdır?
a. Duran varlıkların satışı b. Dönem karının ortaklara dağıtımı c. Amortisman ayrılması
d. Bankalardan kredi alınması e.Sermayenin nakden artırılması

13. Fon akım tablosu aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez?
a. Duran varlık alımları nasıl finanse edilmiştir? b.Başlıca fon kullanımları nelerdir?
c. İşletmenin karı ile kar dağıtımı arasındaki ilişki? d.Dönem karının işletme faaliyetlerinden kaynaklanan kısmı
e. İşletme hesap döneminde ne kadar borç sağlamıştır?

14. Temel mali tabloların düzenlenmesinde uygulanacak kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhasebe temel kavramları b. Mali tablo düzenleme ilkeleri c.Denetim standartları
d. Muhasebe standartları e. Tekdüzen muhasebe sistemi

15. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir?
a. Yabancı kaynaklarda meydana gelen artış b.İşletme faaliyetlerinden sağlanan kaynak
c. Sermaye artışı d.Dönen varlıklar tutarındaki azalış e. Duran varlıklar tutarındaki artış

16. Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışına neden olur?
a. Senetli alacak tahsili b. Amortisman ayrılması c. Kredilerin ödenmesi
d. Duran varlıkların nakit satışı e. Satışlardan elde edilen nakit

17. Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Gelir Tablosunu" vurgular?
a. İşletmenin belli tarihteki mali durumunu göstermek b. İşletmenin belli dönemdeki faaliyet sonucunu göstermek
c. İşletmenin belli tarihteki faaliyet sonuçlarını göstermek d.Tüm sonuç hesapların yer aldığı Kar/Zarar hesabıdır
e. İşletmenin belli dönemdeki varlık ve kaynaklarını göstermek

18. İşletmenin olağandışı gelirleri hangi mali tablonun hangi kısmında yer alır?
a. Gelir tablosunun Brüt satışlar bölümünde b.Bilançonun / Dönen varlıklar bölümünde
c. Bilançonun / Yabancı kaynaklar bölümünde d.Gelir tablosu / Faaliyet kan bölümünde
e. Gelir Tablosu / Olağan kar bölümünden sonra

19. Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda ana faaliyetten kaynaklanan gelirlerin izlendiği hesaptır?
a. Menkul kıymet satış karları b. Yurtdışı satışlar c. İştiraklerden temettü gelirleri
d. Faiz gelirleri e. Kambiyo kan

20. Gelir tablosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
a. Varlıkların kaynaklara eşitliği b. Karşılıklar c Gelirin tahakkuku
d. Amortismanlar e. Maliyetlerin dağılımı

21. Aşağıdakilerden hangisi "brüt satış karını" elde etmek İçin indirilecek giderler¬den biridir?
a. Komisyon giderleri b. Reeskont faiz giderleri c. Kambiyo zararı d. Satılan ticari malların maliyeti
e. Genel yönetim giderleri

22. Gelir tablosunda "diğer" başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının %. Kaçını aşması halinde, ayrı bir başlık altın¬da gösterilir?
a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 e.50

23. Hesap dönemi sonunda hesapların kalanları aşağıdaki tablolardan hangisini oluşturur?
a. Hesap Cetveli b. Envanter Listesi c. Gelir Tablosu d. Bilanço e. Mizan

24. İşletmelerin mali durumunu "varlık ve kaynak dağılımı" şeklinde gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mizan b. Nakit akım tablosu c. Bilanço d. Gelir tablosu e. Fon akım tablosu

25. Sermaye ve borçlardaki değişimleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pasif hesaplar b. Gelir hesapları c.Aktif hesaplar d. Gider hesaplan e. Sonuç hesapları

26. İşletmenin varlık, sermaye ve borçlarında değişime neden olan işlemler aşağı¬dakilerden hangisidir?
a. İnsan ilişkileri b. Aktif işlemler c. Mali işlemler d. Kar / Zarar işlemleri e. Pasif işlemler

27. Bilânçonun hangi bölümü paraya dönüşme hızına göre düzenlenir?
a. Pasif b. Kaynaklar c. Hazır değerler d. Aktif e. Menkul kıymetler

28. Bilânçonun aktif tarafındaki değerlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
a. Dönen varlıklar, yabancı kaynaklar b. En likitten en az likidite doğru c. Duran varlıklar, dönen varlıklar
d. Dönen varlıklar, öz kaynaklar e. Yabancı kaynaklar, öz kaynaklar

29. Bilânçonun aktifinde yer alan varlıklar ile pasifinde yer alan kaynaklar aşağıda¬ki ilişkilerden hangisine göre tabloya yerleştirilmelidir?
Aktif Pasif
a. Miktar Likidite
b. Likidite Miktar
c. Vade Vade
d. Likidite Likidite
e. Likidite Vade
30. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve kısa vadeli borçların Ödenmesinde kullanılan bilânço hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Menkul kıymetler b. Kısa vadeli yabancı kaynaklar c. Özkaynaklar
d. Hazır değerler e. Dönen varlıklar

31. Bir dönemin faaliyetleri sonucu elde edilen dönem karı o yıl aktifte hangi grubu finanse etmiş olur?
a. Maddi duran varlıkları b. Hazır değerleri c. Dönen varlıkları d.Mali duran varlıkları
e. Duran varlıkları


32. Dönem karından hesaplanacak vergi bilânçoda kısa vadeli yabancı kaynakların aşağıdaki hangi alt grubunda gösterilir?
a. Mali Borçlar b. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
c. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler d. Diğer Borçlar e.Borç ve Gider Karşılıkları

33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedeklerinden değildir?
a. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları b. MDV. Değerleme Artışları c. Hisse Senetleri İhraç Primleri
d. Olağanüstü Yedekler e. Hisse Senedi İptal Karları

34. Kısa vadeli amaçlarla satın alınan hisse senetleri, tahviller, hazine bonoları, finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgelen, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, repo işlemleri, bilançonun aşağıda belirtilen hangi tarafında ve hangi grubunda izlenir?
a. Aktif – Özkaynaklar b. Aktif - Maddi duran varlıklar c. Pasif - Kısa vadeli yabancı kaynak
d. Aktif - Menkul kıymetler e. Aktif - Mali duran varlıklar

35. İşletme tarafından yararlanılan veya yararlanma beklenen, aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken korunan ve işletmeye sağladıkları üstünlükler nedeniyle değeri olan, üçüncü şahıslara karşı bir talep hakki doğurmayan varlık|ara ne denir?
a. Alınan avanslar b. Maddi duran varlıklar c. Maddi olmayan duran varlıklar
d. Mali duran varlıklar e. Menkul kıymetler

36. İşletmenin dava konusu edilen veya icraya verilen alacakları aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
a. Alacak senetleri b. Şüpheli ticari alacaklar c. Ortaklardan alacaklar
d. Diğer alacaklar e. Alıcılar

37. "Temel mali tabloların düzenleyen kişilerin kararlarından etkilenmesi önlenmiştir." Aşağıdaki uygulamalardan hangisi mali tabloları düzenleyenin kararına bırakılmamıştır?
a. Stokların değerlemesi b. Karşılık ayrılması c.Tekdüzen hesap planına uyulması
d. Maliyet giderlerinin dağıtımı e. Amortisman ayırma yöntemi

Aşağıdaki iki soru aşağıdaki bilgilere göre yanıtlanacaktır.
Hazır değerler % 25
Menkul kıymetler % 10
Ticari alacaklar % 20
Stoklar % 30
Duran varlıklar % 15
Kısa vadeli yab. kay. % 25
Uzun vadeli yabancı kaynaklar % 35
Özkaynaklar % 40
Aktif ve pasif toplamı 60.000 TL

38. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin dönen varlık toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 9.000 TL b. 51.000 TL c. 50.000 TL d. 15.000 TL e. 6.000 TL

39. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları aşağıda¬kilerden hangisidir?
a. 9.000 TL b. 51.000 TL c. 24.000 TL d. 15.000 TL e. 12.000 TL

40. İşletme varlık ve kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmek İçin hangi oranlardan yararlanılır?
a. Asit - test oranları b. Mali yapı oranları c. Faaliyet oranları d. Karlılık oranlan e. Likidite oranları

41. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesi ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan oran aşağıda¬kilerden hangisidir?
a. Karışık oranlar b. Faaliyet oranları c. Cari oran d. Likidite oranlan e. Asit - test oranı

42. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin finansmanında "yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini" ölçmeye yarar?
a. Faaliyet oranları b. Varlıkların verimliliği oranlan c. Mali oranlar d. Likidite oranlan e. Karlılık oranları


43. Kısa vadeli borçların ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılan oranlardan hangisi diğerlerine göre daha kesindir?
a. Nakit oranı b. Öz kaynak oranı c. Yabancı kaynak oranı d. Likidite oranı e. Cari oran

44. Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analiz edilirken "oran analizi uygulandığında dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?
a. Oranlar değerlendirilirken sektörün genel gidişi de dikkate alınmalıdır
b. Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri yorumda dikkate alınmamalıdır.
c. Oranlardaki değişimler ek bilgilerle desteklenerek yorumlanmalıdır.
d. Anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır
e.Oranlar doğru ve amaçlara uygun biçimde yorumlanmalıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi "Net-Çalışma Sermayesini" gösterir?
a. Dönem varlıklar- Duran varlıklar b. Dönem varlıklar = Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c. Dönem varlıklar- Öz kaynaklar d. Dönen Varlıklar > Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
e. Dönen Varlıklar < Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

46. Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi ile kalemler arasındaki matematiksel İlişki kurulabilir?
a. Trend analizi b. Dikey analiz c. Oran analizi d. Karşılaştırmalı tablolar analizi e.Yatay analiz

47.
Net duran varlıklar = 1 olursa bu sonuç nasıl yorumlanır?
Özkaynaklar
a. İşletmenin kesinlikle özkaynaklarım artırması gerekiyor b.İşletme duran varaklarını özkaynaklarla karşılıyor
c. Duran varlıkların bir kısmı yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir d.İşletme duran varlıkları özkaynaklarla finanse edilememektedir
e. Duran varlıkların bir kısmı özkaynaklarla karşılanmıştır

Aşağıdaki 2 Soru Verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır.
Dönem başı ticari alacaklar 400 TL
Dönem sonu ticari alacaklar 600 TL
Satışlar (kredili) 3.500 TL
Satış iskontoları 1.250 TL
Dönem başı stoklar 2.000 TL
Dönem sonu stoklar 1.000 TL
Satışların maliyeti 2.000 TL

48. Yukarıdaki bilgilere göre dönem içinde alacaklar kaç günde bir tahsil edilmektedir?
a. 70 gün b. 90 gün c. 60 gün d. 80 gün e. 50 gün

49. Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2.33 b. 1.33 c. 3.33 d. 4.33 e. 5.33

50. Bir işletmenin birinci yılsonunda 80.000 TL. net işletme sermayesi noksanı, ikinci yılda 60.000 TL. net işletme sermaye noksanı vardır. Net işletme sermayesindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Net çalışma sermayesi 20.000 TL'dir
b. Net işletme sermayesi noksanında azalış 20.000 TL
c. Net işletme sermayesinde azalış 40.000 TL
d. Net çalışma sermayesinde artış 20.000 TL
e. Net çalışma sermayesinde azalış 10.000 TL

51. Aşağıdakilerden hangisi, Kısa vadeli yabancı kaynakların duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir?
a. İşletmenin dönem zararlarının olması
b. Net çalışma sermayesi yetersizliği
c. Kısa ve uzun vadeli yabana kaynakların özkaynaklar toplamından fazla olması
d. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamından büyük olması
e. Duran varlıklar tutarının, dönen varlıklar tutarından yüksek olması

52. Kar yed.- Birik. Zarar Bu formül aşağıdaki hangi oranı verir?
Öz kaynaklar
a. Cari oran b. özkaynak oranı c. Yabancı kaynak oranı d. Oto finansman oranı e. K.V.Y.K. Oranı

53. Duran varlıklar / Devamlı Sermaye oranı kaç olursa yeterli kabul edilir?
a. 0,5 b. 2 c. 3 d. 5 e. 1
54. Aktif devir hızını bulmak İçin "net satışların" aşağıdaki hesap gruplarından hangisiyle oranlanması gerekir?
a. Aktif toplamı b. Dönen varlıklar c. Duran varlıklar d.Uzun vadeli yabancı kaynaklar
e. Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Aşağıdaki 2 .Soru verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır
Bir işletmeden alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir
Hazır değerler 5.400TL
Ticari alacaklar 5.100TL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 6.500 TL
Cari oran 2,2
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 7.000 TL

55. Yukarıdaki bilgilere göre işletme stoklarının tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 4.900 TL b. 9.900 TL c. 5.900 TL d. 10.400 TL e.5.400 TL

56. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin nakit oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 7 b.0,77 c. 1 d. 1,77 e. 0,88

57. Net işletme sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Dönen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır
b. Dönen varlıklardaki azalışlar net işletme sermayesini azaltır
c. Dönen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini artırır
d. Kısa vadeli borçlardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır
e. Kısa vadeli borçlardaki azalışlar net işletme sermayesini artırır

58. Eğilim yüzdeleri ile analiz tekniği aşağıdaki hallerden hangisi için kullanılır?
a.İşletmenin uzun sürede mali açıdan gelişme yönlerini görebilmek için
b.İşletmenin göstermiş olduğu eğilimlerle ekonomideki genel eğilimleri karşı¬laştırmak için
c.Mali tablolarda yer alan kalemlerin toplam içindeki yüzdelerini hesaplamak için
d.Bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında aritmetiksel bir ilişki kurmak için
e.İşletmenin kısa süreli mali durum ve faaliyet sonuçlarının analizini yapmak için

59. Bilânçoda grup, aktif veya pasif toplamlar ile gelir tablosunda Net satışların 100 kabul edilmesi hangi analiz tekniğinin gereğidir?
a. Karşılaştırmalı tablolar analizi b.Eğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz (Trend analizi)
c.Yüzde yöntemiyle analiz (Dikey analiz) d.Yatay analiz e.Oran yöntemiyle analiz

60. Gelir tablosu kalemi x 100
Net satışlar
Yukarıdaki formülden hangi tablonun, hangi yöntemine analize tabi tutulduğu anlaşılır?
a. Gelir tablosu, yatay analiz b.Bilanço grup toplamı, dikey analiz
c.Gelir tablosu, yüzde yöntemiyle analiz d.Satışların maliyeti tablosu, trend analizi

61. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletme aktiflerinin verimliliğini ölçmeye yarayan orandır?
a.Net satışlar / Ortalama toplam aktif b.Dönem net karı / Ortalama toplam aktif
c..Özkaynaklar / Dönem net karı d.Net satışlar / Dönem net kar d.Varlıklar toplamı / Net satışlar

62. Bir işletmede asit test oranının 1 'den küçük olması halinde, borçların geri öden¬mesinde aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır?
a. Devamlı sermaye bağımlılık oranı b. Nakit oranı c. Stok bağımlılık oranı
d. Net çatışma sermayesi oranı e. Varlıkların devir hızı oranı

63. Bir işletmede cari oran 0,40 ise, bunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin net çalışma sermayesi yeterli değildir.
b. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü yerindedir.
c. Kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamı dönen varlıkların finansmanında kullanılmıştır.
d. İşletmede net çalışma sermayesi iyi durumdadır.
e. İşletme dönen varlıklarının bir kısmı uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir.

64. Nakit akım tablosu düzenleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi/hangileri gerekir?
a. Karşılaştırmalı gelir tablosu, son dönem genel mizanı
b. Karşılaştırmalı gelir tablosu ve son dönem bilançosu
c. Son kasa ve banka durumu ve karşılaştırmalı bilançolar
d. Fon akım tablosu ve net çalışma sermayesi
e.İki yılın karşılaştırmalı bilançoları, son yılın gelir tablosu ve ek bilgiler

65. Bir işletmenin birbirini izleyen dönemlerine ait bilânçoları ile gelir tabloları kalemlerindeki değişim hangi analiz tekniği ile incelenir?
a. Eğilim yüzdeleri yöntemiyle b.Karşılaştırmalı tablolar analizi c. Trend analiz
d. Rasyo analizi e.Yüzde yöntemi

Aşağıdaki 2 soru Verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır
Bilânço kalemleri 2004 Yılı
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.500.000
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 4.500.000
Özkaynaklar 3.000.000
Pasif toplam 10.000.000

66. Yukarıdaki verilere göre, uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplama göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 25 b. % 30 c. % 45 d. % 55 e. % 65

67. Yukarıdaki verilere göre, uzun vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kay¬naklara göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 35 b. % 42 c. % 45 d. % 55 e. % 64

68. Yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Dikey analiz grup toplamı veya genel toplam 100 kabul edilerek yapılabilir.
b. Bu yöntemle bir yıla ilişkin mali tabloların analizi mümkündür.
c. Bilanço ve gelir tablosu kalemleri analize tabi tutulabilir.
d.Gelir tablosunun analizinde net satışlar 100 kabul edilir.
e.Gelir tablosu analizinde "net satışlar" yerine faaliyet karı da temel alınabilir.

2000 2001 2002 2003 2004
Net Satışlar 100 125 135 90 114
Stoklar 100 110 125 130 120
69. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede hangi dönemde stoklama yükselmiş, net satışlar düşmüştür?
a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 e. 2004

70. Kalemin İzleyen yıldaki tutarı x 100 / Kalemin baz yıl tutarı formülü, hangi analiz tekniğinde kullanılır?
a. Rasyo analizi b. Yatay analiz c. Dikey analiz d. Oran analizi e. Trend analizi

Aşağıdaki 2 Soru Bilanço Verilerine Göre Yanıtlanacaktır.
AKTİF PASİF
Dönen varlıklar 4.500 Kısa Vad Yab. Kay. 2.000
Hazır değerler 1.500 Uzun Vad. Yab. Kay. 3.000
Stoklar ? Özkaynaklar 2.200
Duran varlıklar 2.700
Toplam aktif 7.200


Satılan malın maliyeti 18.000
Stok devir hızı 6

71. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin "Asit-test oranı" aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0.50 b. 0.60 c. 0.70 d. 0.75 e. 1.5

72. İşletme kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilmek için stoklarının ne kadarını satmalıdır (Stok bağımlılık oranı)?
a. % 16.6 b. % 25 c. % 35 d. % 45 e. % 50

73. Mali rantabilite oranı aşağıdakilerden hangisiyle elde edilir?
a. Net Satışlar - özkaynaklar b. Dönen Varlıklar / Net Satışlar c.Özkaynaklar / Net Kar
d. Net Satışlar / Özkaynaklar e. Net Kar / Özkaynaklar

CEVAP ANAHTARI1. d
2. d
3. c
4. e
5. d
6. a
7. b
8. d
9. c
10. a
11. b
12. b
13. d
14. b
15. e
16. c
17. b
18. e
19. b
20. a
21. d
22. b
23. d
24. c
25. a
26. c
27. d
28. b
29. e
30. e
31. c
32. e
33. d
34. d
35. c
36. b
37. c
38. b
39. d
40. c
41. d
42. c
43. a
44. b
45. d
46. c
47. b
48. d
49. b
50. b
51. b
52. d
53. e
54. a
55. a
56. b
57. a
58. b
59. c
60. c
61. a
62. c
63. a
64. e
65. b
66. c
67. e
68. e
69. d
70. e
71. d
72. a
73. e
 
Üst