Muhasebe dersi vize sınav soruları ve cevap anahtarı

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Muhasebe dersi vize sınav soruları ve cevap anahtarı
Genel Muhasebe ara Deneme Sinavi
1-) Mali tabloların düzenlenmesi hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Düzenleme
E) Analiz ve yorum
——————————————————————————–
2-) Mali nitelikteki işlemleri – girdi-süreçleme-çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Mali tablolar
B) Muhasebe bilgi akışı
C) Bilanço
D) Gelir tablosu
E) İşletme
——————————————————————————–
3-) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketler Muhasebesi
B) Genel Muhasebe
C) Banka Sigorta Muhasebesi
D) Maliyet Muhasebesi
E) Finansal Muhasebe
——————————————————————————–
4-) İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Yöneticiler
C) Ortaklar
D) Borç Verenler
E) İşletmede Çalışanlar
——————————————————————————–
5-) İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Hasılat
B) Sermaye
C) Kâr
D) Kaynak
E) Zarar
——————————————————————————–
6-) İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler hangisidir?
A) Borçlanma
B) Finansman
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Denetim
——————————————————————————–
7-) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe mesleğidir?
A) İşletmenin yöneticisi
B) İşletmenin ortakları
C) Serbest muhasebeci
D) Serbest pazarlamacı
E) Yemin eden avukatlar
——————————————————————————–
Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Kayıt tutma
E) Analiz ve yorum
——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
A) Defter tutmak
B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
C) Denetim yapmak
D) Mali tabloları tasdik etmek
E) Muhasebe sistemleri kurmak
——————————————————————————–
10-) Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin Beyni
B) İşletmenin Dili
C) İşletmenin Yönetimi
D) İşletmenin Kontrolü
E) İşletmenin Pazarlaması
——————————————————————————–
11-) İşletmenin mali yapısını, faaliyet sonucunu, bu sonucun oluşumunu ve genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren özetlere ne denir?
A) Muhasebe
B) Mali Tablolar
C) Bilanço
D) Gelir Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu
——————————————————————————–
12-) Muhasebede ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere ne denir?
A) Döngü
B) Üç ay
C) Dönem
D) Altı ay
E) Dokuz ay
——————————————————————————–
13-) Bilançoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir tarihteki mali durumu gösteren tablodur.
B) Varlıkların ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablodur.
C) Aktif toplamı, pasif toplama eşit olan tablodur.
D) Sol tarafına pasif, sağ tarafına aktif denilen tablodur.
E) Gelir ve gider hesaplarının yer almadığı tablodur.
——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
A) Peşin mal alışı
B) Peşin mal satışı
C) Borç ödenmesi
D) İşletmeye borçlu olan şahsın ortak alınması
E) Kârlı mal satışı
——————————————————————————–
15-) İşletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynak dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablo hangisidir?
A) Gelir Tablosu
B) Bilanço
C) Mizan
D) Kâr-Zarar Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu
——————————————————————————–
16-) Sayın Mehmet Ali ORAL’ın sahip olduğu değerler şöyledir. Nakit 200.000.000 lira. banka mevduatı 600.000.000 lira taşıtı 10.000.000.000 lira, demirbaşları 5.000.000.000 lira,borçları 8.000.000.000 liradır. M. Ali Oral bunlardan nakitin yarısını, mevduatın 400.000.000 lirasını, taşıtını ve borçlarını yeni kuracağı ORAL Tekstil’e tahsis etmiştir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç liradır?
A) 2.500.000.000
B) 10.600.000.000
C) 8.000.000.000
D) 15.800.000.000
E) 7.500.000.000
——————————————————————————–
17-) Gelirler ile giderler arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâr
B) Zarar
C) Sermaye
D) Varlıklar
E) Borçlar
——————————————————————————–
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi bir pasif hesaptır?
A) Kasa Hs.
B) Bankalar Hs.
C) Borç Snt. Hs.
D) Gider Hs.
E) Demirbaşlar Hs.
——————————————————————————–
19-) İşletmenin sahip olduğu bilgiler şöyledir
Dönem Başı Varlıklar : 200.000.000 lira
Dönem Sonu Varlıklar : 350.000.000 lira
Dönem Başı Borçlar : 120.000.000 lira
Dönem Sonu Borçlar : 250.000.000 lira
buna göre kâr/zarar kaç liradır?
A) 20.000.000 lira zarar
B) 50.000.000 lira kâr
C) 40.000.000 lira zarar
D) 80.000.000 lira kâr
E) 20.000.000 lira kâr
——————————————————————————–
20-) Kâr aşağıda belirtilen etkilerden hangisine neden olur?
A) Borçları arttırır.
B) Öz kaynakları azaltır.
C) Varlıkları arttırır.
D) Borçları azaltır.
E) Varlıkları azaltır.
——————————————————————————–
21-) Hesabın borç toplamının alacak toplamından fazla olması neyi ifade eder?
A) Hesabın kapalı olmasını
B) Hesabın yeni açıldığını
C) Hesabın alacak kalanı verdiğini
D) Hesabın borç kalanı verdiğini
E) Hesabın pasif karakterli olduğunu
——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi aktif bir hesaptır?
A) Satıcılar Hs.
B) Borç Snt. Hs.
C) Gider Hs.
D) Alacak Snt. Hs.
E) Sermaye Hs.
——————————————————————————–
23-) Hesabın borcuna ya da alacağına ilk kez bir tutarın yazılması aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Hesap açmak
B) Hesabı borçlandırmak
C) Hesap kapatmak
D) Hesabı alacaklandırmak
E) Hesabın kalan vermesini sağlamak
——————————————————————————–
24-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi pasif hesaplar için yanlıştır?
A) Kaynakların izlendiği hesaplardır.
B) Artışlar hesabın alacağına kaydedilir.
C) Kalan verdiğinde borç kalanı verir.
D) Azalışlar hesabın borcuna kaydedilir.
E) Sermaye ve borçların izlendiği hesaplardır.
——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi öz sermayede artış yaratan hesaplardandır?
A) Kasa Hs.
B) Gelir Hs.
C) Tic. Mal. Hs.
D) Borç Snt. Hs.
E) Satıcılar Hs.
——————————————————————————–
26-) Dönem sonunda hesap kalanlarından hangi tablo elde edilir?
A) Bilanço
B) Kâr dağıtım tablosu
C) Gelir tablosu
D) Fon akım tablosu
E) Zarar dağıtım tablosu
——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi ayrıntıların izlendiği bir hesaptır?
A) Bankalar Hs.
B) Müşteri Ahmet Hs.
C) Tic. Mal Hs.
D) Alıcılar Hs.
E) Banka Krd. Hs.
——————————————————————————–
2:cool: Gelirler gerçekleştikçe alacaklandırılan ve dönem sonunda Kâr/Zarar Hesabının alacak tarafına devredilerek kapatılan hesaplara ne denir?
A) Gider hesapları
B) Gelir hesapları
C) Aktif hesaplar
D) Pasif hesaplar
E) Borç hesapları
——————————————————————————–
29-) En fazla bir yıl içinde paraya dönüştürülmesi veya kullanılacağı düşünülen varlıklara ait hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B) Duran Varlıklar
C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Dönen Varlıklar
E) Özkaynaklar
——————————————————————————–
30-) Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar hangisidir?
A) Asli hesaplar
B) Geçici hesaplar
C) Nazım hesaplar
D) Ana hesaplar
E) Yardımcı hesaplar
1-) C
2-) B
3-) D
4-) A
5-) E
6-) B
7-) C
A
9-) A
10-) B
11-) B
12-) C
13-) D
14-) E
15-) B
16-) A
17-) A
1:cool: C
19-) E
20-) C
21-) D
22-) D
23-) A
24-) C
25-) B
26-) A
27-) B
2:cool: B
29-) D
30-) C
 
Üst