Muhasebe Standartları Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Muhasebe Standartları Soruları

SMMM staja başlama sınavı Muhasebe Standartları dersi Muhasebe Standartları SorularıMuhasebe Standartları Soruları

1. “ Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama”’ isimli TMS’a göre, varlıkların cari piyasa koşullarında kolaylıkla elden çıkartılabilecekleri varsayımı altında, satılmaları durumunda elde edilebilecek nakit miktarına ne ad verilir?
a) Parasal kalemler
b) Net bugünkü değer
c) Net cari yenileme maliyeti
d) Net nakit değer
e) Genel fiyat düzeyi
2. “Yüksek enflasyon dönemlerinde Finansal Raporlama” isimli TMS ‘na göre; lira değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişken kalemlere ne ad verilir?
a) Net bugünkü değer
b) Net nakit değer
c) Parasal olmayan kalemler
d) Net cari yenileme maliyetleri
e) Parasal kalemler
3. “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” isimli TMS’na göre; bilançodaki kalemlerin yeniden değerlenmesinden doğan farklar düzeltilmiş bilançoda hangi hesapta gösterilir?
a) MDV yeniden değerleme artışları
b) Yasal yedekler
c) Olağanüstü yedekler
d) Hisse senedi ihraç primleri
e) Maliyet bedeli artış fonu
4. “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama isimli” TMS’na göre; parasal varlık ve parasal borçlar farkından doğan kayıplar dönem karının belirlenmesinde hangi hesap grubunda gösterilmelidir?
a) Diğer olağan gider ve zararlar
b) Finansman giderleri
c) Diğer olağandışı gider ve zararlar
d) Genel yönetim giderleri
e) Araştırma geliştirme giderleri
5. “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” isimli TMS’na göre aşağıdakilerden hangisi parasal pasif kalemlerden biri değildir?
a) Mali borçlar
b) Ticari borçlar
c) Borç ve gider karşılıkları
d) Gider tahakkukları
e) Gelecek aylara ait gelirler
6. “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” isimli TMS’na göre aşağıdakilerden hangisi parasal aktif kalemlerden biri değildir?
a) Hisse senetleri
b) Alacak senetleri
c) Alıcılar
d) Gelir tahakkukları
e) Diğer alacaklar
7. “Maddi, Maddi Olamayan Furan Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre, satış anındaki artık değerde dahil olmak üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın sağladığı yararların toplamına ne ad verilir?
a) Gerçeğe uygun değer
b) Artık değer
c) Net defter değeri geri kazanılabilir değer
d) Geri kazanılabilir değer
e) Maliyet değeri
8. “Maddi, Maddi Olamayan Furan Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir varlıkla ilgili alış fiyatı dışında direkt olarak, ilişkilendirilebilen maliyetlerden biri değildir?
a) Varlığın yerleştirileceği arsanın hazırlanması
b) Teslim alma giderleri
c) Montaj maliyetleri mesleki ücretler
d) Mesleki ücretler
e) Enerji maliyetleri
9. “Maddi, Maddi Olamayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre, maddi, maddi olmayan duran varlık ile özel tükenmeye tabi varlıklar ilk muhasebeleştirildiğinde hangi değeri ile gösterilir?
a) Kayıtlı değerler
b) Net defter değeri
c) Maliyet değeri
d) Gerçeğe uygun değer
e) Net aktif değer
10. “Maddi, Maddi Olamayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre; bir duran varlığın bedelsiz olarak veya çok düşük bir değerle elde edilmesi durumunda bu varlığın gerçeğe uygun değerinin bulunması ve bu değer üzerinden aktifleştirilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan fark aşağıdaki hesapların hangisinde gösterilir?
a) Diğer duran varlıklar
b) Olağanüstü yedekler
c) MDV yeniden değerleme artışı
d) Gelecek yıllara ait gelirler
e) Birikmiş amortismanlar
11. “Maddi, Maddi Olamayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre; özel tükenmeye tabi varlıklar aşağıdakilerden hangisine göre amortismana tabi tutulurlar?
a) Maliyet bedeli
b) Kayıtlı değeri
c) Net defter değeri
d) İmtiyaz süresi üretim miktarı
e) Kullanım süresi
12. “Maddi, Maddi Olamayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ” isimli TMS’na göre; aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklara ilişkin olarak finansal tablo dipnotlarında yer almaz ?
a) Her bir varlık grubu için brüt defter değeri ve değerleme yöntemleri
b) Kullanılan amortisman yönteimleri
c) Hizmet süreleri
d) Amortisman kayıt yönetimi
e) Amortisman oranları
13. “ Stoklar” isimli TMS’na göre; aşağıdakilerden hangisi stok olarak değerlendirilemez ?
a) Satılmak üzere elde edilmiş ticari mallar
b) Satmak üzere ürettiği mamuller
c) Üretim aşamasında bulanan yarı mamul
d) Hizmet sunumunda tüketilecek ilk madde ve malzeme
e) Net gerçekleşebilir değer esasına göre değerlenmiş tarım ve orman ürünleri
14. “ Stoklar” isimli TMS’na göre; aşağıdakilerden hangisi stok maliyetlerine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilen maliyetlerden biri değildir ?
a) Normalin üstündeki işçilik ve diğer üretim maliyeti kayıpları
b) Yükleme – boşaltma maliyetleri
c) Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışında direkt depolama maliyetleri
d) Pazarlama, satış, dağıtım giderleri
e) Genel yönetim giderleri
15. “ Stoklar” isimli TMS’na göre; satılan stokların maliyet değerlerinin dönem gideri olarak saptanma süreci gelir ve maliyetlerin karşılaştırılması hangi muhasebe temel kavramı gereğidir?
a) İhtiyatlık
b) Dönemsellik
c) Tam açıklama
d) Önemlilik
e) Özün önceliği
16. “ Stoklar” isimli TMS’na göre; aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda stoklar ile ilgili bulunacak bilgilerden biri değildir?
a) Stoklaın toplam sigorta değerleri
b) Konusu kalmayan karşılık muhasebeleştirme nedenleri
c) Borçlar için stokların ne kadarının teminat gösterildiği
d) Kullanılan maliyet yöntemleri
e) Türkiye muhasebe standartlarının uygulanıp uygulanmadığı
17. “ Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” isimli TMS’ na göre; nitelikleri itibariyle kolayca paraya çevrilebilen ve bir yıldan daha kısa süre elde tutulma amacıyla edinilen varlıklara ne ad verilir?
a) Dönen varlıklar
b) Cari yatırımlar
c) Geçici yatırım uzun vadeli yatırım
d) Uzun vadeli yatırım
e) Yatırım
18. “ Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” isimli TMS’ na göre; uzun vadeli yatırımlar hangi değerleme yöntemi ile değerlenirler?
a) Maliyet bedeli
b) Kayıtlı değeri
c) Nominal değeri
d) Net defter değeri
e) Düzeltilmiş maliyet bedeli
19. “ Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” isimli TMS’ na göre; cari yatırımların piyasa değeri üzerinden değerleyen bir işletme değerleme tutarlarını hangi muhasebe temel kavramına göre uygular?
a) Dönemsellik
b) İhtiyatlılık
c) Tutarlılık
d) Maliyet esası
e) Tam açıklama
20. “ Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” isimli TMS’ na göre; aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?
a) Kısa vadeli yatırımlardan elde edilen faiz, kar payı
b) Cari yatırımların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar veya zarar
c) Yatırımların değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar
d) Uzun vadeli yatırımların elden çıkarılmasından doğan kặr ve zarar
e) Uzun vadeli yatırımların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu oluşan değer artışları
21. “ Satışlar Ve Diğer Olağan Gelirler ” isimli TMS’ na göre; aşağıdakilerden gelirlerden hangisi bu standart kapsamına giren gelirlerden biri değildir?
a) Faiz gelirleri
b) Yurtiçi satışları
c) İştiraklarden temettü gelirleri
d) Madenlerin çıkarılmasından elde edilen gelirler
e) Kambiyo kârları
22. “ Satışlar Ve Diğer Olağan Gelirler ” isimli TMS’ na göre; aşağıdakilerden hangisi mal satışlarından gelir tahakkukunu gerçekleştiren koşullarından biri değildir?
a) İşletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili önemli riskleri devretmiştir.
b) İşletme mülkiyetle ilgili yönet hakkını sürdürmemektedir.
c) Gelir tutarı güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
d) İşleme ilişkin ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması söz konusudur.
e) Oluşacak maliyetler güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
23. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklardan meydana gelen değişikliklere ne ad verilir ?
a) Nakit akışları
b) İşletme faaliyetleri
c) Finansman faaliyetleri
d) Yatırım faaliyetleri
e) Cari yatırım faaliyetleri
24. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; bir borcun geri ödenmesinde faiz ve ana para ele alındığında faiz aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile ilgilidir?
a) İşletme faaliyeti
b) Finansman faaliyeti
c) Yatırım faaliyeti
d) Dönem faaliyeti
e) Cari faaliyet
25. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerine ilişkin olarak meydana gelen nakit çıkış işlemlerinden biri değildir?
a) Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
b) Faaliyet giderleri
c) Olağan dışı gider ve zararlar
d) Finansman faaliyetlerine
e) Mal ve hizmet satışı
26. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; işletmeler işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının hangi yönteme göre raporlar?
a) Brüt yönteme göre
b) Endirekt yöntemine öre
c) Net esasa göre
d) Matematiksel yönteme göre
e) Dolaylı yönteme göre
27. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; faiz ve temettülerden elde edilen nakit girişleri ile bu kalemlere ilgili nakit çıkışlar dönemden döneme hangi muhasebe temel kavramına öre sınıflandırılır?
a) İhtiyatlık
b) Maliyet esası
c) Tutarlılık
d) Tam açıklama
e) Önemlilik
28. “ Nakit Akış Tabloları ” isimli TMS’ na göre; aşağıdakilerden hangisi nakit akışı yaratmayan işlemlerden biri değildir ?
a) Aktiflerin finansal kiralama yoluyla elde edilmesi
b) Bir işletmenin hisse senedi ihracı yoluyla elde edilmesi
c) Borçların özkaynağa dönüştürülmesi
d) Aktiflerin borçlanma yoluyla elde edilmesi
e) Müşterilere verilen krediler ve bunların geri ödenmeleri
29. “ Konsolide Finansal Tablolar ” isimli TMS’ na göre; bağlı ortaklıkların ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin topluluk dışında kalan özkaynaklarına ilişkin paylarına ne ad verilir?
a) Diğer ortaklıklar
b) Ana ortaklıklar
c) Kontrol gücü
d) Azınlık payları
e) İştirakler
30. “ Konsolide Finansal Tablolar ” isimli TMS’ na göre ana ortaklık tarafından hisselerin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10’na en fazla % 50’sine kadar veya aynı oranda oy hakkına sahip olunan şirketlere ne ad verilir?
a) Ana ortaklık
b) Diğer ortaklık
c) İştirakler
d) Azınlık payları
e) Bağlı ortaklık
 
Üst