MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
1- Sosyal sorumluluk kavramı Muhasebenin kapsamını,anlamını, yerini amacını gösteren kavramdır. Bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.
2- Kişilik Kavramı:İşletme sahiplerinden,yöneticilerinden personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahiptir. Ortaklara borçlar ,Ortaklardan alacaklar hesaplarının kullanılması
3- İşletmenin sürekliliği kavramı:İşletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder.
4- Dönemsellik kavramı:İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her bir dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Vadeli çeklerin dönem sonunda reeskonta tabi tutulması dönemsellik gereğidir.
5- Parayla ölçme kavramı:parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.
6- Maliyet esası kavramı:işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
7- Tarafsızlık ve belgelendirme :Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekir. Fatura,fiş,makbuz gibi belgelerin kullanılması tarafsızlık ve belgelendirme kavramı gereğidir.
8- Tutarlılık kavramı:Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının karşılatırılabilir olması tutarlılık kavramının amacını oluşturur.
9- Tam açıklama kavramı:Mali tabloların ,bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali, tablo kalemleri kapsamında yer almayan , ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi,bilanço dipnotlarının kullanılması tam açıklama kavramı gereğidir.
10- İhtiyatlılık kavramı :Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin söz önüne alınması gereğini ifade eder. Karşılık ve yedek ayrılması ihtiyatlılık kavramı gereğidir.
11- Önemlilik kavramı:Önemli hesap kalemleri, finansal olayların ve diğer hususların mali tablolarda yer alması gereğini ifade eder. Nazım hesapların kullanılması önemlilik kavramı gereğidir.
12- Özün önceliği kavramı:İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimden çok öz esas alınmalıdır.
Nakit esası: Muhasebe sisteminde gelirler hangi dönemde elde edilirlerse edilsinler, tahsil edildikleri dönemin geliri ve giderlerde hangi dönemde yapılırlarsa yapılsınlar, ödendikleri dönemin gideri sayılırlar.
 
Üst