SMMM Staja Giriş Sınavı Muhasebe Denetimi Dersinden Çıkabilecek Konular.

dersnotlari

Administrator
Yönetici
SMMM Staja Giriş Sınavı Muhasebe Denetimi Dersinden Çıkabilecek Konular.

à Mali tabloların analiz teknikleri ile analiz edilmesi denetim süreci içinde yer almaz.

à Mesleki eğitim ve deneyim Genel Standartlar kapsamındadır.

à Planlama kanıt toplama yöntemlerinden biri değildir.

à İşletme faaliyetlerini kaydetmek denetimin özelliklerinden biri değildir.

à SPK mevzuatında, tasfiye, birleşme, devir durumunda bulunan ortaklar ile aynı durumdaki SPK ca düzenlenmiş mali tabloların denetlenmesine özel denetim adı verilir.

à Toplanan kanıtların zamanlılığı denetim kanıtlarının sayısını etkileyen unsurlardan değildir.

à Kanıt toplama maliyeti kanıtın güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir.

à İç kontrol sistemini oluşturan politikaların ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlıklara maruz kalması Yapısal Riski oluşturur.

à Bilançoda yer alan varlıklar ve borçlar bilanço tarihinde müşteri işletmede mevcut olmalı ve mali tabloların kapsadığı döneme ilişkin kayıtlar işletmenin tüm işlemlerini kapsamalıdır ifadesi denetimin amaçlarından GERÇEKLİĞİ ifade etmektedir.

à Bilançoda yer alan varlıklar ve borçlar bilanço tarihinde müşteri işletmenin tüm varlıklarını ve borçlarını göstermeli ve işletmenin bilançosunda yer alması gereken bazı gerçek varlıklar ve borçlar kayıt dışı bırakılmamalıdır. İfadesi denetim amaçlarından BÜTÜNLÜĞÜ ifade etmektedir.à Bilanço tarihinde yakın işlemler doğru muhasebe dönemine kaydedilmeli ve bilanço tarihinden önce gerçekleşmemiş gelir ve giderler gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir. İfadesi denetimin amaçlarından ZAMANLILIĞI ifade etmektedir.à Tam açıklama standardı raporlama standardı içinde yer almaktadır.à Müşteri işletmenin iç kontrol ve muhasebe sisteminin durumunun ne olduğu konusu denetim sürecinin sözleşme öncesi faaliyetlerinde yer alır.à Denetim sözleşmesinde işlenecek denetim programının detayları yer almaz.à Şirket sahiplerinin kişisel bilgilerinin elde edilmesi denetçi için bir risk unsuru değildir.à Müşteri seçimi yapılırken işletmenin kar durumu göz önünde bulundurulmaz.

àMali tablolarda yer alan veriler arasındaki ilişkilerin incelenmesi karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin incelenerek gözden geçirilmesini kapsayan maddi doğruluk testi analitik testlerdir.à Denetimin rutin şekli hesap denetiminden çıkıp risk ağırlıklı denetime kayma süreci doğrulama testlerinden analitik incelemeleri daha önemli hale getirmektedir.à Denetçinin denetim kanıtı elde etmesinin başlıca amacı hazırlayacağı rapora ilişkin bir görüşe ulaşmaktır.à Denetçilerin mesleki yeterliliklerinin saptanması denetim sürecinin unsurlarından biri değildir.à Muhasebe belgelerinden başlanıp, mali tablolara doğru bir sıra izlenerek yapılan denetim türü kayıt sisteminin ileri doğru izlemedir.à Denetim riski denetimin planlanması aşamasında belirlenir.à Vergi inceleme elemanlarının özellikle üretim işlemelerinde uyguladıkları randıman oranları dikkate alınarak yaptıkları denetim faaliyet denetimidir.à Herhangi bir yasada yer almamakla birlikte denetim faaliyetlerinin kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçların nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallara Genel kabul görmüş denetim standartları denir.à İşletmenin gelecekte mevcut karlılık düzeyini engelleyecek yaşamını tehlikeye sokacak amaçlarına ulaşmasını engelleyecek olaylar ve kavramlara İŞLETME RİSKİ denir.à Müşteri seçimi ve işin kabul edilmesine yardımcı olmak çalışma kağıtlarının düzenlenme amaçlarından biri değildir.à İşletme nakit varlığının sayımında fiziki inceleme ve sayım tekniğini kullanır.à Yapısal riskler işletme risklerinden biri değildir.à Çok iyi bir yönetici olması denetçinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir.à Planlama ve gözetim çalışma alanı standartlarından biridir.à Üniversitede çalışanların ücret durumunu gösteren bordroların doğru düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin olarak SGK müfettişlerinin yaptığı denetim uygunluk denetimidir.à İşletmenin hangi denetim alanlarında hangi denetim tekniklerini kullanarak denetimin veya kanıt toplama çalışmalarının yapılacağını belirleyen yazılı belgeye Temel Plan denir.

à İşletmede randıman denetimi yapan bir denetçi verileri incelerken satılan her bir 1 kg pasta için 800 gr şeker ve 500 gr çikolata kullanıldığı şeklinde veriler görmüştür. Bu verilere göre yapılan analitik inceleme şekli Mantıklılık analizidir.

à Denetçi işletmenin bankadan aldığı kredilere ilişkin hesapladığı faiz giderlerinin büyüklüğüne ilişkin yapılan kayıtların doğrulanmasında yeniden hesaplama tekniğini kullanır.

à Denetçinin daha önceki tecrübelerine dayanarak örneklem büyüklüğünü belirlemesine iradi örnekleme denir.

à Döneme ait geçici ve genel mizanlar daimi dosya çalışma kağıtları arasında yer almaz. Cari dosya çalışma kağıtları içinde yer alır.à Denetçi ile müşteri arasında yapılan sözleşmede denetçinin denetim görüşü sonrası ortaya çıkacak müteselsil sorumlulukları yer almaz.

àDenetim döneminin hangi zaman aralıklarında, kimler tarafından, hangi denetim teknikleri uygulanarak denetleneceğinin yazılı bir şekilde belirlenmesi denetimin planlanması aşamasında yapılır.

à Müşterinin iç kontrol sisteminin işlevsel olmadığı veya çalışmadığı varsayımı altında bazı işlem türlerinin belirli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle yanlış kaydedilmesi veya hiç kaydedilmemesi sonucunda hesap kalanlarının önemli yanlışlıklara maruz kalması yapısal riski oluşturur.

à Muhasebe kayıt sisteminin oluşturması denetim programının yararlarından biri değildir.

à Denetçinin işletmede çalışanlara çeşitli sorular sorarak iç kontrol yapısının işleviyle ilgili bilgiler toplamasına soruşturma denir.

à Denetçi işletmenin mali durumunun iyi olup olmadığını incelemez.

à Denetçinin denetlenen işletmeyi ikinci defa denetlemesi denetçinin bağımsızlığını bozan olaylardan biri değildir.

à Çekler, senetler vb. kuvvetlendirici kanıtlar arasında yer alır.

à Denetim programının tasarımı denetimin planlanması aşamasında yapılır.

à İşletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliklerinin denetlenmesini sağlayan ve yönetim danışmanlığı olarak da kabul edilen denetim türü faaliyet denetimidir .

à Her bir işlem grubundaki hesaplara uygulanacak uygunluk ve maddi doğruluk testlerinin neler olduğu ve bu testlerin kimler tarafından ne zaman yapılacağı denetim programında yer alır.

à Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski denir.

à Yeniden yapılanmaya giden bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılıp yapılmadığı etkin ve verimli olup olmadığının denetlenmesi faaliyet denetimidir.

à Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin denetim çalışmalarında mesleki faaliyetlerinin dürüst ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünü bağımsızlık standardıyla ifade edilir.

à Denetçinin kendi tecrübelerine ile şirketin müşteri profilini ve iç kontrol sisteminin yapısını birleştirerek hangi müşterilere mutabakat mektubu gönderileceğine karar vermesi sonucu iradi örneklemedir.

à Vergi oranlarının değişmesi bilanço dipnotları ile açıklanmaz.

à Denetçinin işletme personelini izlemesine gözlem denir.

à İşletmenin personeli tarafından yapılan işlemlerin yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştıran denetim türü uygunluk denetimidir.

à *** Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski denir.

à İşletmelerin test edilmesi, diğer bir ifade ile bir işletmenin belgelendirilmesinde ve muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde düzenlenen tüm belgelerin ve izlenen tüm muhasebeleştirme işlemlerinin doğru olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesinde kullanılan testlere işlem testleri denir.à Bağımsız denetçinin esas amacı denetimi yapılan işletmenin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu sağlamaktır.à Denetçinin denetim yaparken bilgi deneyim ve becerilerin en iyi şekilde uygulanması mesleki dikkat ve özen standardının gereğidir.à Maddi doğruluk testlerinin uygulama amacı mali tablolardaki kalemlerin tutarlarının ve açıklamalarının doğruluğuna ilişkin kanıt toplamaktır.à İşletme dışındaki kişi ve kuruluşlardan alınan yanıtlar doğrulama tekniği uygulanarak elde edilir.à Denetim işleminin ne zaman ve kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı bir şekilde açıklandığı belge denetim programıdır.à Karşılaştırma kanıtları denetim çalışmaları sırasında toplanan destekleyici kanıt türleri arasında yer almaz.à Önemlilik düzeyi hesapların finansal tablolara olan etkisine göre belirlenir.à Denetim süresi örnekleme büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri değildir.à *** Denetçinin yeni bir anlaşma yapmadan önce müşteri hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması için gerekli politika ve prosedürlere kalite kontrol standardı denir.à Denetçi müşterinin stokları doğru sayıp saymadığını belirlemek için kullanılan toplam 2500 stok etiketinden 300 tanesini alıp incelediğinde örnekleme yapmış olur.à Genellikle hesap bakiyeleri ve bu bakiyelerin bileşenleri için kullanılan ve sunulan bilgilerin veya var olan şartların üçüncü kişilerden teyit edilmesi sürecine doğrulama denir.à Örneklerin seçildiği ve bağımsız denetçinin hakkında bir sonuca ulaşmak istediği veri setinin tamamına ana kütle denir.à İşletmenin mali tablolarında olası hataların bilgi kullanıcıları ve işletme ile iş yapanların kararlarına yapacağı etkinin düzeyi denetçi açısından önemlilik düzeyini belirler.à Finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimini kapsayan denetim iç denetimdir.à Her doğrulama mektubu için karşı taraftan cevap beklenmez.à Vergi mevzuatına göre yapılan denetim uygunluk denetimidir.à *** Bilanço tarihinde yer alan varlıklar bilanço tarihi itibariyle işletmenin mülkiyetinde olan varlıklar ile alacak haklarından oluşmalıdır. İfadesi Sahiplik ve yükümlülükleri ifade etmektedir.à *** Mali tablolarda veya dipnotlarda yer alan bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. İfadesi Denetim amaçlarından açıklamayı ifade etmektedir.à *** Analitik İnceleme teknikleri işletmeye ait finansal bilgilerin bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar veya amortisman gideri tahmini gibi bağımsız denetçinin beklentileri ile karşılaştırılmasını içerir.à Denetçi şartlı ya da olumsuz görüş bildirmesi gerekmeyen bir belirsizlik söz konusu olduğunda raporunda açıklama yapmalıdır.à Denetlenen işletmenin mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tutarlılık ve tam açıklama ilkelerine uygun değilse denetçi olumsuz görüş bildirir.à Denetim çalışmalarının sonucunda mali tabloların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden bazılarına uyulmamasına rağmen bu durumun mali tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığı kanaati oluşmuşsa bu durumda denetçi şartlı görüş bildirir.à Denetçi işletme hakkında yeterli kanıt toplamış ve bu kanıtların topluca değerlendirilmesi sonucunda mali tabloların önemli hatalar içermediği görüşüne ulaşmıştır. Bu durumunda denetçi olumlu görüş bildirir.à Denetçi, denetim kanıtı toplamış, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyum tespit edilmiş ama işletmenin sürekliliği ilkesinde belirsizlikler tespit edilmişse denetçi görüş bildirmekten kaçınır.à Bilanço tarihi itibariyle işletmenin finansla tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak denetçinin işletmenin kredi sağlayamaması ürünlere olan talebin yok olmaya yüz tutması esas pazarların yitirilmesi nedenleri ile işletmenin geleceği hakkında endişeleri olduğunda denetçi olumlu görüş bildirir ve denetim görüşünün altında açıklayıcı bilgiye yer verir.à Denetçinin yeterli ve güvenilir kanıt toplayamayacak kadar çalışma alanının kısıtlanmış olması durumunda görüş bildirmekten kaçınır.à Bir işletmenin kullanmış olduğu stok değerleme yöntemlerinden LIFO kullanırken FIFO yöntemi kullanmaya başlaması durumunda denetçi şartlı görüş bildirir.à Denetçi mali tablolarda tam açıklama kuralına hiç uyulmamışsa olumsuz görüş bildirir.à Bağımsız denetçinin kanaatine göre, işletmenin sürekliliği söz konusu olmadığı halde finansal tablolar işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanması halinde denetçi olumsuz görüş bildirir.à *** Denetlenen işletmenin mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ve tam açıklama ilkesine uygun değilse ve bu uygunsuzluk önemli değilse denetçi şartlı görüş bildirir.à Maddi duran varlıkların mevcudiyeti hakkında güvenilir bir bağımsız denetim kanıtı elde edebilmek için fiziki inceleme tekniği kullanılır.à Bilginin açıklanmaması yanlış veya eksik açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileyebilecek hususlar bağımsız denetimde önemlilik ile bağlantılıdır.à Denetçinin işletmenin mali tablolarını geçmiş yıl verilerini bütçe rakamlarını sektör verilerini karşılaştırması ile elde ettiği kanıtlara analitik kanıtlar denir.

à İşletmenin kayıtlarında yer alan kanıtlar ile çeşitli finansal veya finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurarak beklentilerin gerçekleşme derecesine bakılmasına analitik inceleme tekniği denir.àMüşteri işletme hakkında bilgi toplarken müşteri işletmenin ortaklık yapısına bakılmaz.à *** Bağımsız denetçi ana kütle içerisinde örneklenebilecek tüm örnekleme birimlerine ilişkin kalemlere seçerken mesleki kanaatini kullandığında istatistiki olmayan örnekleme yapmış olur.à *** İşletmenin aktif varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilen ve güvenirlik dereceleri yüksek olan kanıt türü fiziki kanıtlardır.à *** Denetçinin işletme belge ve kayıtlarında yapılan çeşitli matematik işlemleri tekrar hesaplanarak elde edilen kanıtlara mekanik doğruluk kanıtları denir.à Bilanço incelemesi tekniği denetim tekniklerinden biri değildir.à İşlemlerin yapılması ve tamamlanması aşamasında denetçi tarafından izlenmesi gereken denetim tekniği gözlem tekniğidir.à *** Denetçinin yeni bir müşteri işletme kabulü konusunda veya hali hazırda çalışmakta oldukları müşteri işletme konusunda uygulaması gereken politika kalite kontrol standardıyla müşteriyi değerlendirmedir.à Yeniden yapılanmaya giden bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılıp yapılmadığını etkin ve verimli olup olmadığını denetlenmesi faaliyet denetimidir.à İşletmeni işleyiş yapısına hizmet etmek için örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için işletme içinde kurulmuş bağımsız denetleme fonksiyonuna iç denetim denir.à *** Uygunluk denetimi yapan denetçi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini kullanmaz.à Denetimin bir birini izleyen çeşitli evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetlerin belirli bir plan çerçevesinde sürdürülen bir işlev olması denetimin bir süreç olması ile ilgilidir.à Denetim raporunda denetçinin ücreti bulunmaz.à *** Finansal tablolarda yer alan parasal hata ve yanılmaları ortaya çıkarmak için maddilik testleri yapılır.à *** Kasa hesabının asıl riski (doğal riski) daha yüksektir.à *** Uygunluk testleri (kontrol testleri) Yıl içinde yapılır.

à *** Denetçinin maddi doğruluk testlerini yapmasındaki amaç finansal tablolardaki tutar doğruluklarını araştırmaktır.à İşletme çalışanları denetim planlamasında özel risk kapsamında değildir.à *** Denetçi denetim raporlarının düzenlenmesinde mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermelidir. İfadesi denetim standartlarından mesleki titizliği ifade etmektedir.à *** İşletmenin malların satın alınması ticaret bölümü personelince, teslim alınan malların muhasebe kayıtlarına geçirilmesi muhasebe bölümü personellerince yapılıyorsa iç kontrol sistemini etkinliği açısından görevlerin ayrımı uygulanmaktadır.à *** İşletmenin konsinye olarak başka bir işletmeye gönderdiği mallar için denetimin güvenilirliği açısından en uygun denetim tekniği doğrulama tekniğidir.à *** Denetçi incelediği finansal tablolarla ilgili vereceği denetim görüşünde çalışma kağıtlarını esas alır.à *** Finansal tablolarda yer alan önemli tutar ve açıklama hatalarının bulunması için uygulanacak test işlem testleri ve hesap kalanı testleridir.à Denetim süresi örnekleme büyüklüğünü belirleyen etkenlerden biri değildir.à *** Denetim standartları finansal tabloların denetiminde önceden belirlenmiş ölçütlerden biri değildir.à *** İşletmenin mali tablolarında önemli hata yanlışlık ve muhasebe hilelerinin bulunması ve önlenmesi denetlenen işletmeye aittir.à Kontrollerin denetimi kontrol sisteminin unsurları arasında yer almaz.à *** Bir işletmenin kontrol risk seviyesinin düşük olarak kabul edilmesi finansal tablolarda az hata olabileceğini ifade etmektedir.à Denetçinin müşterisi ile ekonomik ve iş ilişkisi içerisinde olmaması bağımsızlık standardı gereğidir.à *** Maddi doğrulama testlerinin uygulama amacı mali tablolardaki kalemlerin tutarlarını ve açıklamalarının doğruluğuna ilişkin kanıt toplamaktır.à *** Örneklerin seçildiği bağımsız denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alana evren denir.
 
Üst