TEMERRÜD (DİRENME) NEDİR ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
TEMERRÜD (DİRENME):

Alacaklının temerrüdü:Alacaklının haklı bir neden olmaksızın borçlunun edimini reddetmesidir. Yani borçlunun, borcun usulune uygun şekilde ifa edilmesini teklif etmiş olmasına rağmen, alacaklının bu teklifi haklı bir neden olmadan reddetmesidir. Alacaklı temerrüdünün en önemli sonucu tevdi veya sözleşmenin feshi yolu ile borçluya borçtan kurtulma imkanı vermesidir. Borçlunun temerrüdü:İfası mümkün muaccel bir borcun borçlu tarafından zamanında yerine getirilmemesidir.

Borçlunun temerrüdü halinde ödenecek gecikme tazminatı hesaplanırken dikkate alınacak tarih borçlunun mütemerrit sayıldığı tarihtir.

emerrüt faizi: Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bu gecikme nedeni ile ödenmesi gereken faize denir.
 
Üst