Yanma ve Yangın Bilgisi 10. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 10. Ünite Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki gazlardan veya madde buharlarından hangisi parlama veya patlama yapmaz?

a) Benzin buharları b) Motorin buharları c) Aseton buharları

d) Karbon monoksit gazı e) Kireç2. Aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi parlama alev uygulandığında parlama yapabilir?

a) Hava-CO2 b) Hava- SO2 c) Hava-LPG d) Saf N2-O2

e) Saf N2-CH43. Aşağıda verilen gazlardan hangisi yalnız başına yanmaz veya patlamaz?

a) C2H2 gazı b) H2 gazı c) CO gazı d) CH4 gazı e) O2 gazı4. Aşağıda verilen güvenlik şartlarından hangisi piroforik gazlar için uygulanmaz?

a) Gaz silindirleri minimum boyutlarda olmalıdır.

b) Ara kademelerde yangın kesiciler kullanılmalıdır.

c) Ortamda inert gaz miktarı artırılmalıdır.

d) Gaz silindirleri ile gaz akışını kontrol eden sistemler aynı bölmelerde olmalıdır.

e) Kütlesel akış kontrollü vanalar kullanılmalıdır.5. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinde patlama veya yanma meydana gelmez?

a) Hava-CO karışımları b) Hava-NO karışımları

c) Hava- CO2 karışımları d) Hava- SO2 karışımları

e) Hava-CH4 karışımları6. Aşağıda verilenlerden hangisi oksijen gazı için doğrudur?

a) Yanmaz ve patlamaz. b) Metalik malzemelere etki etmez.

c) H2S ile reaksiyona girmez. d) Tutuşturucu özelliği yoktur.

e) Propan gazı ile reaksiyona girmez.7. Patlama limitleri %2,5-80 olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asetilen b) Etan c) Propan

d) Hidrojen e) Metan8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kara barut KNO3, C ve S den oluşur.

b) Alev sıcaklığı en yüksek olan gaz asetilendir.

c) Piroforik gazlar normal atmosferik şartlarda kendiliğinden tutuşabilirler.

d) Kükürt dioksit gazı havayla etkileşebilir.

e) Hidrojen patlama özelliği olan bir gazdır.9. Aşağıdakilerden hangisi açık alan patlamasıdır?

a) LPG tankının patlaması

b) Doğal gaz patlaması

c) Buhar kazanının patlaması

d) Asetilen silindirinin patlaması

e) Gemi ambarının patlaması10. Aşağıdakilerden hangisi reaktif bir gaz değildir?

a) Flor gazı b) Karbondioksit gazı c) Klor gazı

d) Vinil klorür e) Hidrojen gazı1.E, 2.C, 3.E, 4.D, 5.C, 6.A, 7.A, 8.D, 9.B, 10.B
 
Üst