Yanma ve Yangın Bilgisi 14. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 14. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 14

1. “İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmıştır?

a) Yangın müdahalesi b) Acil eylem planı c) Acil durum planı

d) Acil işlemler programı e) Acil yapılacaklar sistematiği2. “Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekip” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

a) Afetle mücadele ekibi b) Acil durum ekibi c) Acil kurtarma ekibi

d) Arama kurtarma ekibi e) Acil uygulama ekibi3. Belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri aşağıdakilerden hangisi alır?

a) İş Güvenliği Uzmanı b) Acil Durum Teknisyeni c) Afetle Mücadele Amiri

d) Çalışan

e) İşveren4. Acil durum planı, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde nerede saklanır?

a) İş yerinde

b) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde

c) Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğünde

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında

e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında5. Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki, binanın neresinde bulundurulur?

a) Acil durum departmanında asılı b) Yangınla mücadele takımı odasında asılı

c) Tepe yönetimi odasında asılı d) Kolayca görülebilecek yerlerde asılı

e) Afet ve acil durum odasında asılı6. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için, iş yerlerinde yılda en az kaç defa olmak üzere tatbikat yapılır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 57. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kaç saat içinde yerine getirtilir?

a) 6 b) 12 c) 18 d) 24 e) 488. Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas olup bu bilginin doğruluğundan kim sorumludur?

a) İş Güvenliği Uzmanı b) İşyeri Hekimi c) Çalışan

d) Acil Durum Amiri e) İşletmeci9. Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebilmesi için en az kaç gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamunun erişimine açık hâle getirilir?

a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 5010. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını kaç ay içerisinde hazırlar?

a) Dört b) Altı c) Sekiz d) On e) Oniki

1.C, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D, 6A, 7.D, 8.E, 9.C, 10.B
 
Üst