Yanma ve Yangın Bilgisi 8. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 8. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 8 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Risk konusunda verilen karar en önemli olan aşağıdaki hangi niteliği taşımalıdır?

a) Kâr payı

b) Rasyonel karar

c) Düşük maliyet

d) Pazara girme gücü

e) Müşteri memnuniyeti

2. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi bileşenlerinden biri değildir?

a) Tanımlama

b) Kontrol

c) Değerlendirme

d) Dokümantasyon

e) Finansman

3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?

a) Maliyetin en aza indirgenmesini sağlar.

b) Önlemlerin gerçekleşmesini sağlar, esnektir, değişen durumlara uyum sağlar .

c) Risk odaklarını bulur.

d) Zaman tasarrufu sağlar.

e) Riskin önlemler alındıktan sonra da kontrol edilmesini sağlar.

4. Risk değerlendirmenin önemini belirleyen faktörler arasında değildir?

a) Riskin derecesi

b) Ekonomik olması

c) Kullanılacak kaynakların sınırlanması

d) Teknik yöntemler

e) Zamanlama

5. Risk değerlendirmesi yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. madddesi

b) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 73. maddesi

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

d) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesi

e) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 72. maddesi

6. Risk Yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsan hayatı ve çevrenin korunması

b) Risklerin değerlendirilmesi

c) Bazı risklere katlanma zorunluluğunun kabulü

d) Bilginin sistematik kullanımı

e) Kaynakların sistematik kullanımı

7. Risk değerlendirme tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi

b) İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendiren bir proses

c) Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanması süreci

d) Risklerin boyutunu ortaya çıkaran bir prosestir

e) Ortaya çıkarılan risklerle çalışmanın sürdürülmesi süreci

8. Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğumuz ispat edilmeli

b) Tehlike nedir? Potansiyel etki ve sonuçları nelerdir?

c) Etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nelerdir?

d) Risk kabul edilebilir mi?

e) Kontrol ölçümleri yeterli midir?

9. Risk değerlendirmesinin hedefleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğunun doğrulanması

b) Herhangi bir hata oluştuğunda bu durumun etkilerinin belirlenmiş olması

c) Rutin olarak yapılması gereken bir iş.

d) Operasyonun çevre ve çalışanların güvenliği açısından ispatlanabilirliğinin kanıtlanması

e) Kaynakların verimli kullanımı

10. Risk değerlendirmenin çalışanlar bakımından yararları aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Denetim kolaylığı

b) Kayıtlara kolay ulaşabilme

c) Kuralların önceden belirlenmesi-Proaktif yaklaşım olması

d) Sorumlulukların belirlenmesi

e) Katılım hakkı sağlaması

Cevap Anahtarı

1.B, 2.D, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.A, 9.C, 10.A
 
Üst